Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory
 • Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
 • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 96,2 Mkr balanserades i ny räkning.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och ersättningsutskotten utgår därtill ett särskilt arvode om 65 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Fransson (ordförande) Catharina Lagerstam, Annika Ölme, Matilda Wernhoff, Jan Molin samt Jörgen Hermansson.
 • Årsstämman beslutade om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • Årsstämman fattade beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
 • Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag

Linköping den 4 maj 2023

Image Systems AB (publ)

Links and Media

Latest Press releases

 • – Regulatory

  Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från ATA Timber på drygt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from ATA Timber for just over SEK 2.2 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Delårsrapport Image Systems AB januari-mars 2024

  Read Press Release
Press Release Archive