Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory
 • Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
 • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 112,6 Mkr balanserades i ny räkning.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 •  Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och ersättningsutskotten utgår därtill ett särskilt arvode om 65 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 •  Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Thomas Wernhoff (ordförande), Örjan Johansson, Catharina Lagerstam samt att nyvälja Hans Malm och Annika Ölme.
 • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
 • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
 •  Årsstämman beslutade om ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier.
 •  Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag.

Linköping den 8 maj 2019

Image Systems AB (publ

Frågor besvaras av:

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post klas.astrom@imagesystems.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.imagesystemsgroup.se.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive