Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 24 juni 2020 fattades huvudsakligen följande beslut:

 • Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
 • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 127,5 Mkr balanserades i ny räkning.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och ersättningsutskotten utgår därtill ett särskilt arvode om 65 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Thomas Wernhoff (ordförande), Örjan Johansson, Catharina Lagerstam Hans Malm och Annika Ölme, samt att nyvälja Anders Fransson.
 • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag.
 • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare i enlighet med styrelsens förslag.
 • Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag.

Linköping den 24 juni 2020

Image Systems AB (publ)

Frågor besvaras av: Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post klas.astrom@imagesystems.se

Ytterligare information finns på bolagets hemsida www.imagesystemsgroup.se.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive