Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 05 maj 2022 fattades huvudsakligen följande beslut:

 • Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
 • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 130,7 Mkr balanserades i ny räkning.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 • Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt 130 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och ersättningsutskotten utgår därtill ett särskilt arvode om 65 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Fransson (ordförande), Catharina Lagerstam och Annika Ölme samt att nyvälja Matilda Wernhoff och Jan Molin.
 • Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen
 • Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag.

Linköping den 05 maj 2022

Image Systems AB (publ)

 

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive