Kallelse till Årsstämma I Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory

Bolagsstämman genomförs genom endast förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2022,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 4 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 27 april 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 29 april 2022. 


FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.imagesystemsgroup.se. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 4 maj 2022 och skickas med posten till Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping, eller per e-post till bolagsstamma@imagesystems.se.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 5 maj 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.


Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.imagesystemsgroup.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av två protokolljusterare.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
 13. Beslut om godkännande av styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. 
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 15. Beslut om emissionsbemyndigande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Thomas Wernhoff väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår godkännande av den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringsmannen. 

Punkt 4 – Val av två protokolljusterare 
Styrelsen föreslår Klas Åström och Jan Lundström, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Protokolljusterarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden.
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. Arvode om 65 000 kronor föreslås därutöver utgå till ordföranden för revisionsutskottet.
Arvode till revisorn föreslås utgå i enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Fransson, Catharina Lagerstam och Annika Ölme samt nyval av Jan Molin och Matilda Wernhoff, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare val av Anders Fransson som styrelsens ordförande.  Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.imagesystemsgroup.se. Valberedningen avser återkomma snarast och senast tre veckor före stämman med förslag till val av en ytterligare styrelseledamot.

Valberedningen föreslår – i enlighet med revisionsutskottets rekommendation – att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Nicklas Kullberg avses utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse    
1. Firma
Bolagets firma är Image Systems AB (publ). Bolaget är publikt.  

Föreslagen lydelse
1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Metronix AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande lydelse    

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton еllег nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman.     

Föreslagen lydelse

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton еllег nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman. 

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande. 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Emissionskursen får vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport avvika från aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga genomförande.


ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 89 207 818. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping, eller per e-post till bolagsstamma@imagesystems.se, senast den 25 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.imagesystemsgroup.se, senast den 30 april 2022. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14 och 15 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.imagesystemsgroup.se senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats. Redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och förslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.imagesystemsgroup.se. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________

Linköping i april 2022
Image Systems AB (publ)
Styrelsen

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive