Image Systems valberedning och årsstämma 2023

Press Release – Regulatory

I enlighet med tidigare besutade principer för tillsättande av valberedning för Image Systems meddelas härmed att bolagets större ägare har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Anders Fransson som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Hans Karlsson, utsedd av Tibia Konsult AB
 • Thomas Wernhoff, eget innehav
 • Hans Malm, eget innehav

Valberedningen har utsett Hans Karlsson till sin ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2023 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för årsstämman
 • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till valberedning@imagesystems.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Image Systems Valberedning, Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping, senast den 31 januari 2023.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 22 mars 2023, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information:

Hans Karlsson, valberedningens ordförande, 070-787 39 51

Anders Fransson, styrelsens ordförande, 070-738 52 51

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive