Image Systems valberedning och årsstämma 2022

Press Release

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av valberedning på Image Systems årsstämma 2021 meddelas härmed att bolagets större ägare har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Thomas Wernhoff som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Hans Karlsson, utsedd av Tibia Konsult AB
 • Jan Lundström, eget innehav
 • Thomas Wernhoff, eget innehav samt styrelseordförande i Image Systems

Valberedningen har utsett Hans Karlsson till sin ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2022 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för årsstämman
 • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till valberedning@imagesystems.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Image Systems Valberedning, Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping, senast den 31 januari 2022.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 23 mars 2022, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information:

Hans Karlsson, valberedningens ordförande, 070-787 39 51

Thomas Wernhoff, styrelseordförande Image Systems AB, 070-767 75 81

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive