Fortsatt effektivisering ger resultat

Press Release – Regulatory

Med fortsatt fokus på effektivisering och produktutveckling levererar koncernens operativa verksamhet, trots sjunkande orderingång, förbättrade marginaler, både brutto- och EBITDA-marginal. Detta bekräftar återigen att vald strategi är rätt väg för långsiktig lönsam tillväxt.

Andra kvartalet april-juni Delårsperioden januari-juni
 • Orderingången uppgick till 20,5 (39,8) Mkr
 • Nettoomsättningen uppgick till 44,7 (42,4) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 70 (64) procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 4,8 (4,2) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) kr
 • Orderingången uppgick till 51,9 (82,5) Mkr
 • Nettoomsättningen uppgick till 83,0 (74,0) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 70 (67) procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 7,1 (6,4) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,04) kr

Finansiell översikt

apr-juni 2023 apr-juni 2022 jan-juni 2023 jan-juni 2022 helår 2022
Orderingång, Mkr 20,5 39,8 51,9 82,5 189,0
Orderstock, Mkr 52,2 82,7 52,2 82,7 81,9
Nettoomsättning, Mkr 44,7 42,4 83,0 74,0 171,1
Aktiverade utvecklingsutgifter 2,1 2,6 3,8 5,4 9,1
Bruttomarginal, % (1) 70 64 70 67 67
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, Mkr 4,8 4,2 7,1 6,4 28,4
EBIDTA-marginal, % 10,3 9,3 8,2 8,1 15,8
Rörelseresultat EBIT, Mkr 0,3 -0,5 -4,3 -3,6 9,1
Justerat rörelseresultat EBIT (2), Mkr 0,3 -0,5 -2,0 -3,6 9,1
Resultat efter skatt, Mkr 0,1 -0,6 -5,9 -3,9 8,6
Justerat resultat efter skatt (3), Mkr 0,1 -0,6 -2,2 -3,9 8,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -6,8 10,5 -10,8 14,0 32,2
Soliditet, % 65 55 65 55 63
Medelantalet anställda 68 75 67 75 72
Resultat per aktie 0,00 -0,01 -0,07 -0,04 0,10

(1)    Definitionen av bruttomarginal är förändrad sedan föregående år och beräknas som Nettoomsättning minus råvaror och förnödenheter i förhållande till Nettoomsättning.

(2)    Rörelseresultatet EBIT påverkas av en engångskostnad om 2,3 Mkr under perioden januari-juni 2023.

(3)    Resultatet efter skatt påverkas av engångskostnader om 3,7 Mkr under perioden januari-juni, varav rörelseresultatet påverkas med 2,3 Mkr och finansnettot med 1,4 Mkr.

VD-KOMMENTAR

Johan Friberg, VD och koncernchef

ndra kvartalet utvecklades i samma riktning som det första kvartalet. Marknads-situationen inom sågverksindustrin är fortsatt utmanande vilket tyvärr speglas i en halvering av RemaSawcos orderingång. Samtidigt löper våra effektiviseringsinitiativ och produktutvecklingsprojekt på enligt plan, vilket påverkar koncernens rörelse-resultat före avskrivningar EBITDA positivt.

Koncernens nettoomsättning för det första halvåret visar tillväxt om cirka 12 procent jämfört med föregående år och vi redovisar en förbättring av rörelseresultatet EBITDA, om cirka 10 procent.

Utmanande för sågverksbranschen

Sågverksbranschen är inne i en svag konjunktur globalt, med lägre utbud och högre priser på råvara. Tillsammans med en sjunkande efterfrågan på sågade trävaror påverkar detta våra kunders lönsamhet negativt. Att utnyttja råvaran på ett optimalt sätt och effektivisera sina verksamheter blir därför allt viktigare för våra kunder. Just detta är RemaSawcos mission – att skapa förutsättningar för sina kunder att optimera och effektivisera sina verksamheter med smart dataanalys.

Sågverksbranschen är en framtidsbransch och en av hörnstenarna i den gröna omställningen där byggnation i trä är avgörande. Investeringar är därför nödvändiga för våra kunders positionering

på denna marknad. Tidpunkten och takten i nödvändiga investeringar är just nu svårbedömda men betydelsefulla för både RemaSawco och våra kunders tillväxt och lönsamhet.

Motion Analysis växer lönsamt

Även om det andra kvartalet visade en svagare orderingång jämfört med föregående år, ser marknadssituationen mycket lovande ut för affärsområdet Motion Analysis. Utvecklingen under inledningen av det tredje kvartalet bekräftar detta. Vi noterar en tillväxt om 25 procent under andra kvartalet jämfört med föregående år och 33 procent för halvåret. Affärsområdet bibehåller goda marginaler samtidigt som vi kraftigt ökar investeringarna i nya produkter.

Koncernen väl rustad

Vi står inför en period med ovisshet kring när och i vilken takt konjunkturen vänder inom sågverksbranschen.

Jag är övertygad om att vi har rätt fokus när det gäller det vi själva kan påverka, som utvecklingen av nya produkter att erbjuda våra kunder. Vi har också utvecklat vår organisation för att bättre kunna hantera utmanande marknadsförutsättningar.

KONCERNENS UTVECKLING UNDER ANDRA KVARTALET

Orderingång, omsättning och resultat

Orderingången uppgick till 20,5 (39,8) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 juni 2023 till 52,2 (82,7) Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 44,7 (42,4) Mkr. Aktiverade utvecklingsutgifter uppgick till 2,1 (2,6) Mkr och avser båda affärsområdena.

Bruttomarginalen uppgick till 70 (64) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 4,8 (4,2) Mkr. Övriga externa kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket främst förklaras av koncernens ökade takt inom produktutveckling.

Avskrivningarna uppgick till -4,5 (-4,7) Mkr. De minskade avskrivningarna beror i stort på att varumärken och kundrelationer avseende affärsområde Motion Analysis blev fullt avskrivna under föregående år. Finansnettot uppgick till -0,4 (-0,3) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 (-0,6) Mkr.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 2,2 (2,8) Mkr, varav 2,1 (2,6) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Det operativa kassaflödet under kvartalet uppgick till -9,0 (6,8) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 juni 2023 till 65 (55) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 (0,1) ggr.

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 30 juni 2023 till 19,0 (27,7) Mkr.

KONCERNENS UTVECKLING UNDER DELÅRSPERIODEN

Orderingången uppgick till 51,9 (82,5) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 juni 2023 till 52,2 (82,7) Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 83,0 (74,0) Mkr och aktiverade utvecklingsutgifter uppgick till 3,8 (5,4) Mkr avser. Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Bruttomarginalen uppgick till 70 (67) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 7,1 (6,4) Mkr. Avskrivningarna uppgick till -11,4 (-10,0) Mkr, varav -2,3 (-) Mkr är hänförligt till nedskrivning i samband med uppsägning av ett hyreskontrakt av kontors- och produktionslokaler i Finland. Uppsägningen genomfördes i syfte att minska hyreskostnader inom RemaSawco när delar av verksamheten centraliseras till huvudkontoret i Linköping.

Finansnettot uppgick till -1,9 (-0,6) Mkr. Förändringen i finansnetto är kopplat till en engångs-post om -1,4 (-) Mkr för en nedskriven fordran på Digital Vision avseende köpeskilling som fastslogs vid avyttringen av affärsområdet 2014.

Resultatet efter skatt uppgick till -5,9 (-3,9) Mkr.

RULLANDE 12 MÅNADERS ORDERINGÅNG, INTÄKTER OCH EBITDA

Koncernen har en rullande 12-månaders rörelsemarginal EBITDA om cirka 15 procent, vilket är koncernens långsiktiga resultatmål. För att bibehålla och därefter höja denna nivå krävs framför allt försäljningstillväxt.

AFFÄRSOMRÅDE:REMASAWCO

RemaSawco levererar lösningar för att optimera produktionen i sågverksindustrin. Produktportföljen innefattar egenutvecklad mjukvara som med hjälp av laser, 3D-skanning, röntgen och automation, mäter och analyserar timmer och brädor genom hela sågverksprocessen i syfte att maximera värdeutbytet, minimera spill och därmed öka kundernas lönsamhet.

Utveckling under första halvåret

Andra kvartalets nettoomsättning ligger i nivå med föregående år samtidigt som vi förbättrar rörelseresultatet före avskrivningar något. Det första halvåret har präglats av en utmanande marknadssituation där efterfrågan på sågade trävaror varit låg och råvarupriserna höga. Som en konsekvens drar många av våra kunder ned på sin produktionstakt. 

Den svaga utvecklingen inom byggnadsindustrin och den allmänna konjunkturen gör att många av våra kunder varit avvaktande till nyinvesteringar, vilket resulterat i en väsentligt lägre orderingång det första halvåret jämfört med föregående år. Vi bedömer att efterfrågan successivt kommer återhämta sig då investeringar är nödvändiga för långsiktig lönsamhet.
Vi noterar att våra kunder i Norden har för avsikt att genomföra flertalet uppgraderingsprojekt och vi konstaterar ett starkt intresse av RemaSawcos utökade och förbättrade service-erbjudanden.
Vi står inför en period med ovisshet kring när och i vilken takt konjunkturen vänder.

apr-juni 2023 apr-juni 2022 jan-juni 2023 jan-juni 2022 Helår 2022
Orderingång, Mkr 15,1 32,7 36,0 67,1 151,8
Nettoomsättning, Mkr 34,0 33,9 64,0 59,8 137,7
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,9 1,1 1,7 2,3 4,2
EBITDA, Mkr 3,0 2,1 4,7 3,0 17,8
EBITDA marginal, % 8,6 6,0 7,2 4,8 12,5

Produktutveckling

Under kvartalet har basutvecklingen fortsatt inom tre huvudområden; harmonisering av funktionalitet, användargränssnitt samt produktuppgraderingar. Vi har utvecklat nya produkter inom röntgenavsyning och digitala applikationer som genomgått kvalificering. Affärsområdet behåller en hög investeringstakt i produktutveckling med målet att skapa skalbarhet och att utveckla nyckelförmågor för digitalisering och optimering av sågverk och dess processer.

AFFÄRSOMRÅDE:MOTION ANALYSIS

Motion Analysis Systems erbjuder sina kunder mjukvara för att analysera höghastighetsfilm och är världsledande inom denna nisch. Mjukvaran säljs under produktnamnen TEMA och TrackEye  där TEMA har huvuddelen av sina kunder inom den civila sektorn och TrackEye  inom försvarsrelaterad provning eller inom flygindustrin.

Utveckling under första halvåret

Marknadsutvecklingen är fortsatt god inom affärsområdet. En något svagare orderingång jämfört med föregående år noterades under andra kvartalet, vilket beror på en svagare orderingång på den europeiska marknaden. De asiatiska och amerikanska marknaderna står för huvudparten av kvartalets orderingång.

Nettoomsättningen för halvåret är drygt 30 procent högre jämfört med föregående år, vilket bekräftar den positiva marknadsutvecklingen. Bland leveranserna under kvartalet kan noteras ett Digital Image Correlation-system (DIC) till Israel samt ett antal större TrackEye  licenser till olika provplatser inom försvarssektorn.

apr-juni 2023 apr-juni 2022 jan-juni 2023 jan-juni 2022 Helår 2022
Orderingång, Mkr 5,4 7,1 15,9 15,4 37,2
Nettoomsättning, Mkr 10,7 8,5 19,0 14,2 33,4
Aktiverade utvecklingsutgifter 1,2 1,5 2,1 3,1 4,9
EBITDA, Mkr 3,9 3,5 5,5 5,5 15,2
EBITDA marginal, % 32,8 35,0 26,1 31,8 39,7

Produktutveckling

Under kvartalet har affärsområdet fortsatt arbetet med att produktifiera den nya plattformen med fokus på ett antal specifika applikationer. Ett antal kundanpassningar har implementerats, vilka i framtiden kommer att integreras i standardmjukvaran.

ÖVRIG INFORMATION

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 1,0 (1,0) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-1,4) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -2,1 (-1,3) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per den 30 juni 2023 uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick per den 30 juni 2023 till 101,2 (137,6) Mkr och soliditeten uppgick till 99 (92) procent.

Uppdatering av koncernens varumärke

Vi har uppdaterat koncernens logotyp i syfte att skilja den ifrån dotterbolaget Image Systems Motion Analysis. Logotypen som förenar koncernens färger i formen av en kameraslutare, symboliserar vår expertis inom avancerad bildbehandling och analys.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Affärsområdet Motion Analysis erhåller ett 7-årigt ramavtal ifrån franska försvarsdepartementet till ett maximalt värde om cirka 32 Mkr samt en TrackEye  order om cirka 1,1 Mkr till en provplats i Italien.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 68 (75). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 69.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2023 till 89 207 818.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 och relevanta avstämningar finns på sidan 14.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2022. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Finansiell kalender

Delårsrapport juli-september 2023           10 november 2023

Bokslutskommuniké 2023                           9 februari 2024

Långsiktiga finansiella mål

Image Systems har som målsättning att skapa långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare. För att uppnå detta har styrelsen fastställt långsiktiga finansiella mål:

EBITDA >15%

Soliditet >50%

Utdelning 20% av vinst efter skatt

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Linköping den 23 augusti 2023

Anders Fransson              Jörgen Hermansson       Catharina Lagerstam

Ordförande styrelsen      Styrelseledamot              Styrelseledamot

Jan Molin                             Matilda Wernhoff             Annika Ölme

Styrelseledamot               Styrelseledamot               Styrelseledamot

Johan Friberg

Verkställande direktör


Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 augusti 2023 klockan 08:00.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD och koncernchef, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041


Denna information är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-23 08:00 CET.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,1 MSEK från det italienska försvaret

  Read Press Release
Press Release Archive