DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022 Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory

Tredje kvartalet juli-september Delårsperioden januari-september
 • Orderingången uppgick till 64,7 (32,7) Mkr.
 • Nettoomsättningen uppgick till 44,9 (36,1) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 (74) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 12,7 (7,8) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 (0,04) kr
 • Orderingången uppgick till 147,2 (131,1) Mkr.
 • Nettoomsättningen uppgick till 124,3 (114,5) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 70 (67) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 19,1 (11,9) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,03) kr.

Finansiell översikt

Mkr jul-sept 2022 jul-sept 2021 jan-sept 2022 jan-sept 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 64,7 32,7 147,2 131,1 182,8
Orderstock, Mkr 96,8 60,3 96,8 60,3 72,0
Nettoomsättning, Mkr 44,9 36,1 124,3 114,5 158,7
Bruttomarginal, % 72 74 70 67 68
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, Mkr 12,7 7,8 19,1 11,9 19,4
EBIDTA-marginal, % 28 22 15 10 12
Rörelseresultat EBIT, Mkr 8,1 3,2 4,5 -2,1 0,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 2,3 9,3 13,7 8,1 15,7
Soliditet, % 59 60 59 60 58
Medelantalet anställda 73 83 73 83 82
Resultat per aktie 0,09 0,04 0,05 -0,03 0,00

VD KOMMENTAR

Utvecklingen under tredje kvartalet visar tydligt den underliggande styrkan i koncernen och dess lagda strategi om att skapa ett ”center of excellence” inom beröringsfri mätteknik. Att skapa och på ett smart sätt analysera data inom nischade teknikområden har goda förutsättningar att vara en långsiktigt lönsam verksamhet.

Ett flertal erhållna order inom RemaSawco, samtidigt som Motion Analysis utvecklas positivt, ger fördubblad orderingång under tredje kvartalet jämfört med före-gående år och en ökning på helåret om cirka 12 procent. Därmed går vi in i det fjärde kvartalet med en orderstock om hela 97 MSEK.

Det är glädjande att koncernen dessutom rapporterar ett starkt rörelseresultat och förbättrade marginaler. RemaSawco som genomför en avsevärd förändring av produktmixen levererar en EBITDA-marginal om 23 procent. Motion Analysis har under kvartalet haft en ovanligt hög andel försäljning i mjukvara, vilket resulterar i en EBITDA-marginal för affärsområdet om cirka 57 procent.

Volatila marknadsförutsättningar

Som ett resultat av byggsektorns inbromsning har sågverksindustrin under det senaste kvartalet upplevt sjunkande priser och därmed dalande lönsamhet, vilket skapar osäkerhet i sågverksmarknaden. Hur och när detta påverkar RemaSawco är svårt att förutse. Vår bedömning är att volymen av sågade trävaror kommer att öka i framtiden, både tack vare träets förmåga att minska klimatavtrycket och för dess möjlighet till ekonomiskt hållbart byggande. De produkter som RemaSawco utvecklar kommer då att vara nyckelkomponenter för att utnyttja råvaran och sågverkens produktionsanläggningar på bästa sätt.

På kort sikt ser vi en fortsatt god efterfrågan på företagets produkter då sågverken generellt fått en starkare finansiell ställning och har fortsatt stora behov att uppgradera sina anläggningar.

Motion Analysis, som har ungefär hälften av sin försäljning till försvarsnära kunder ser en ökad efterfrågan av sina produkter och vi bedömer att denna ökning i efterfrågan kommer att fortsätta långsiktigt.

Förändring implementeras med resultat

Den förändringsresa som affärsområde RemaSawco befinner sig på ger fortsatt goda resultat. Vi kan konstatera att den förändring i produktutbud som implementerats på kort tid fortgår enligt plan har haft positiv påverkan på både omsättning och resultat.

Stabil bas för utveckling

På rullande tolv månader börjar vi nu närma oss koncernens långsiktiga mål om 15 procent EBITDA-marginal. Med vår strategi att vara ledande på nischade marknader lyckas vi stå starka även under en period som påverkas av osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Vi levererar ett kvartal där båda affärsområdena levererar starkt. Detta är ett kvitto på styrkan i vår strategi och stärker vår beslutsamhet att fortsätta arbeta i samma riktning.

Johan Friberg

VD och koncernchef

KONCERNENs Utveckling under TREDJE kvartalet
Orderingång, omsättning och resultat

Orderingången uppgick till 64,7 (32,7) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 september 2022 till 96,8 (60,3) Mkr. Orderstocken har under kvartalet skrivits ned med 8,5 Mkr som en konsekvens av nedstängning av projekt med slutkund i Ryssland.

Nettoomsättningen uppgick till 44,9 (36,1) Mkr, varav 1,8 (1,2) Mkr avser aktiverade utvecklingsutgifter inom båda affärsområdena.

Bruttomarginalen uppgick till 72 (74) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 12,7 (7,8) Mkr. Övriga externa kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket främst förklaras av koncernens pågående varumärkesinvesteringar samt kostnader i samband med pågående organisationsförändringar inom RemaSawco. I takt med att pandemirelaterade restriktioner lyfts så ökar även aktiviteter såsom resor.

Avskrivningarna uppgick till -4,6 (-4,6) Mkr. Finansnettot uppgick till -0,2 (-0,1) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 8,0 (3,2) Mkr.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 1,8 (2,2) Mkr, varav 1,8 (2,2) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Det operativa kassaflödet under kvartalet uppgick till 0,5 (7,1) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 september 2022 till 59 (60) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 (0,2) ggr.

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 30 september 2022 till 27,9 (17,0) Mkr.

KONCERNENS UTVECKLING UNDER DELÅRSPERIODEN

Orderingången uppgick till 147,2 (131,1) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 september 2022 till 96,8 (60,3) Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 124,3 (114,5) Mkr, varav 7,2 (4,9) Mkr avser aktiverade utvecklingsutgifter. Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Bruttomarginalen uppgick till 70 (67) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 19,1 (11,9) Mkr. Föregående år belastades rörelseresultatet av en engångspost om 1,4 Mkr för pensionskostnader inom RemaSawco. Avskrivningarna uppgick till -14,6 (-14,0) Mkr. Finansnettot uppgick till -0,8 (-0,8) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 (-2,5) Mkr.

Koncernens utveckling rullande 12 månader

Koncernens resultatutveckling har varit positiv under flera kvartal och är ett kvitto på styrkan i vår strategi och stärker vår beslutsamhet att fortsätta arbeta i samma riktning. På rullande tolv månader börjar vi nu närma oss koncernens långsiktiga mål om 15 procent EBITDA-marginal.

RemaSawco

RemaSawco levererar mät- och optimeringssystem till sågverksindustrin. Produktsortimentet, som bygger på egenutvecklade mätprodukter och mjukvara, hanterar allt från timmerintag, timmersortering, såglinje och brädhantering till moderna automationslösningar.

Utveckling under tredje kvartalet

RemaSawco gör ett kvartal med tillväxt. Orderingången har fördubblats jämfört med föregående år. Både nettoomsättning och rörelseresultatet EBITDA ökar markant jämfört med föregående år. Under kvartalet har RemaSawco bland annat erhållit order på drygt 27 Mkr från Moelven Timber under det ramavtal som tecknades föregående kvartal. Övrig orderingång härrör från ett flertal kunder som fasar ut sina äldre produkter.

Priset på sågade trävaror har under kvartalet gått ner som en konsekvens av en avmattning i byggsektorn. Inom byggsektorn fortsätter dock trä att ta marknadsandelar, vilket medför en fortsatt förväntad positiv syn på den långsiktiga utvecklingen i branschen. Dessa trender påverkar dock inte avsevärt den kortsiktiga efterfrågan på RemaSawcos produkter och tjänster. Intresset är fortsatt starkt för produkter som optimerar kvalitet och säkerställer tillgänglighet i sågverkens produktion.

RemaSawco fortsätter genomföra den organisationsförändring som beslutades och kommunicerades under första kvartalet. Syftet är att fokusera på lönsamma produkter och stärka servicenivån mot våra kunder. Målet är att skapa skalbarhet och nyckelkomponenter för digitalisering av sågverk och dess processer.

Mkr jul-sept 2022 jul-sept  2021 jan-sept 2022 jan-sept 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 56,8 27,8 123,9 112,1 155,6
Nettoomsättning, Mkr 34,9 28,7 97,0 91,6 130,3
EBITDA, Mkr 8,1 5,7 11,1 6,3 14,4
EBITDA-marginal, % 23,2 19,9 11,4 6,9 11,1

Produktutveckling

RemaSawco jobbar fortlöpande med att modernisera produktportföljen och äldre produkter fasas succesivt ut till förmån för nya innovativa produkter och produktförbättringar. Under perioden har vi haft fokus på tre huvudområden; harmonisering av funktionalitet, användargränssnitt samt produktuppgraderingar.

Perioden har innefattat tre större produktuppgraderingar av produkterna Boardscanner-Q, RS-Opt samt vår nya 3D-ram RS-LogScanner 3D som ersätter produkten RS-LogProfiler. Det pågår även en uppgradering av vårt timmersorteringssystem RS-715 som fortlöper enligt plan.

Motion Analysis

Motion Ananlysis Systems erbjuder sina kunder mjukvara för att analysera höghastighetsfilm och är världsledande inom denna nisch. Mjukvaran säljs under produktnamnen TEMA och TrackEye där TEMA har huvuddelen av sina kunder inom den civila sektorn och TrackEye inom försvarsrelaterad provning eller inom flygindustrin.

Utveckling under tredje kvartalet

Motion Analysis levererar ett bra kvartal med god orderingång och försäljning. Den högre EBITDA-marginalen under tredje kvartalet jämfört med föregående år, beror på en högre andel försäljning av mjukvarulicenser kombinerat med positiva valutaeffekter. Flera kundprojekt har färdigställts och levererats. Såväl de asiatiska som den amerikanska marknaden har varit starka avseende både orderingång och försäljning.

Omvärldsutvecklingen mot ökade försvarsanslag som vi nu ser har ännu inte slagit igenom på orderingången för Motion Analysis. Vi kan dock se ett ökat globalt intresse för vår mjukvara och mätsystem vilket gynnar affärsområdet på sikt.

Mkr jul-sept 2022 jul-sept  2021 jan-sept 2022 jan-sept 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 7,9 4,9 23,3 19,0 27,2
Nettoomsättning, Mkr 10,0 7,4 27,3 22,9 28,4
EBITDA, Mkr 5,7 2,9 11,2 8,0 8,3
EBITDA-marginal, % 57,0 39,2 41,0 34,9 29,2

Produktutveckling

Bolaget har under tredje kvartalet färdigställt en kundanpassning av produkten TrackEye till en större kund, vilken också levererats. Arbetet med att addera ny funktionalitet till årets huvudrelease av TEMA pågår. Samtidigt pågår utvecklingen av vår nya mjukvaruplattform, där parallell vidareutveckling av moduler för DIC (Digital Image Correlation) och 3D-beräkningar inletts. Detta sker tillsammans med förstudier inför utvecklingen av ytterligare moduler.  

övrig information

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,9 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-0,7) Mkr. Under kvartalet gjordes en nedskrivning av aktierna i det finska dotterbolaget om 50 Mkr, detta då större delen av verksamheten framåt kommer hanteras av det svenska dotterbolaget. Som en följd av detta uppgick resultat efter skatt till -51,1 (-0,5) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 30 september 2022 uppgick till 0,0 (0,2) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 86,5 (132,8) Mkr och soliditeten uppgick till 88 (90) procent.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Affärsområdet Motion Analysis erhöll order från det australiensiska och det franska försvaret om totalt cirka 2,7 Mkr. Affärsområdet RemaSawco erhöll order från Renholmen om cirka 2,5 Mkr.

De större ägarna i image Systems har utsett en valberedning bestående av Hans Karlsson, Thomas Wernhoff och Hans Malm. Bolagets årsstämma kommer att avhållas den 4 maj 2023 i Linköping.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 73 (83). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 67.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2022 till 89 207 818.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 och relevanta avstämningar finns på sidan 15.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2021. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022              10 februari 2023

Delårsrapport januari-mars 2023  4 maj 2023

Årsstämma 2023                              4 maj 2023

Långsiktiga finansiella mål

Image Systems har som målsättning att skapa långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare. För att uppnå detta har styrelsen fastställt långsiktiga finansiella mål:

EBITDA              >15%

Soliditet              >50%

Utdelning           20% av vinst efter skatt

Linköping den 11 november 2022

Johan Friberg

Verkställande direktör

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 november 2022 klockan 08:00.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se


Denna information är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-11 08:00 CET.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive