Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2021

Press Release – Regulatory

Fortsatt förbättring av resultat och bruttomarginal

Tredje kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 36,1 (39,5) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 7,8 (3,9) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (0,1) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (–0,3) Mkr.
 • Orderingången uppgick till 32,7 (33,4) Mkr.
 • Orderstocken uppgick till 60,3 (41,0) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 74 (62) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (0,00) kr.

Januari – september 2021

 • Intäkterna uppgick till 114,5 (127,4) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 11,9 (8,5) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till –2,1 (–4,5) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –2,5 (–5,3) Mkr.
 • Orderingången uppgick till 131,1 (98,2) Mkr.
 • Orderstocken uppgick till 60,3 (41,0) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 67 (60) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,03 (–0,06) kr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Affärsområdet RemaSawco erhåller order om ca 5 Mkr från AB Hilmer Andersson samt order om ca 2,3 Mkr från ett sågverk i Norge.

VD HAR ORDET

Koncernen gör ett starkt kvartal och ökar bruttomarginalen i våra projekt vilket ger en tydlig positiv effekt på resultatet före avskrivningar EBITDA. Jag noterar att de initiativ till lönsamhetsförbättringar och kostnadsbesparingar som togs under föregående år slår igenom under perioden. Intäkterna för både perioden och året är lägre än föregående år vilket är en konsekvens av den globala pandemin. Sågverksmarknaden har under året återgått till normala nivåer av investeringar och vi bedömer att denna marknad fortsatt kommer att växa. Affärsområdet RemaSawco har intensifierat sin utveckling och förbereder ett antal nya produklanseringar under nästa år.

På den marknad affärsområdet Motion Analsyis verkar är de globala reserestriktionerna ett fortsatt hinder för att effektivt träffa kunder vilket hämmar tillväxten något. Motion Analysis fortsätter dock att leverera höga marginaler. Det initiativ att vända affärsmodellen mot prenumerationsbaserad försäljning inverkar något negativt på intäkterna kortsiktigt, men bedöms verka för en förbättrad marginal framgent.

Utvecklingen under TREDJE kvartalet

RemaSawco

Under tredje kvartalet har marknaden visat en fortsatt positiv trend där vi ser en större del investeringar som pågår.  Vi noterar en fortsatt god efterfrågan inom flera av RemaSawcos segment bland annat inom Brädavsyning. RemaSawcos Boardscanner visar fortsatt framgång både på hemmamarknaden och på export. Orderingången för kvartalet är i paritet med förgående år. Försäljningsintäkterna under kvartalet ligger något lägre samtidigt som vi har högre marginaler jämfört med förgående år vilket påverkar resultatet positivt.

Motion Analysis

Affärsområdet gör ett kvartal med något lägre försäljning och marginal än tidigare år. Den asiatiska marknaden har mattats av något och har endast till del ersatts av affärer i Europa och Amerika. Vi ser dock goda möjligheter till återhämtning. Motion Analysis fortsätter att införa prenumerationsbaserade avtal och denna nya affärsmodell kommer i begränsad utsträckning påverka affärsområdets omsättning och marginal negativt under en längre transitionsperiod. Takten av nya prenumerationskunder bedöms vara tillfredsställande i denna uppstartsfas.

Finansiell information

Tredje kvartalet

Orderingången uppgick till 32,7 (33,4) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 september 2021 till 60,3 (41,0) Mkr. Intäkterna uppgick till 36,1 (39,5) Mkr varav 1,2 (1,0) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen uppgick till 74 (62) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 3,9 Mkr och uppgick till 7,8 (3,9) Mkr. Avskrivningarna ökade med 0,8 Mkr till 4,6 (3,8) Mkr. Finansnettot uppgick till –0,1 (–0,6) Mkr . Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (–0,3) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 6.

Januari – september 2021

Orderingången uppgick till 131,1 (98,2) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 september 2021 till 60,3 (41,0) Mkr. Intäkterna uppgick till 114,5 (127,4) Mkr varav 4,9  (3,1) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen uppgick till 67 (60) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 3,4 Mkr och uppgick till 11,9 (8,5). Avskrivningarna ökade med 1,0 Mkr till 14,0 (13,0) Mkr. Finansnettot uppgick till –0,8 (–1,2) Mkr . Jämförelstal för personalkostnader på sidan 6 visas under tabellen Koncernens resultaträkningar i sammandrag, eftersom koncernen påverkas positivt av Coronalättnader samt negativt av en engångspost för pensionskostnader för RemaSawco under Q1 2021. Resultatet efter skatt uppgick till –2,5 (–5,3) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 6.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 6,3 (3,9) Mkr, varav 6,2 (3,4) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 30 september 2021 till 17,0 (20,1) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 1,8 (10,1) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 september 2021 till 60 (59) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,2 (0,3) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Den svenska organisationen Biometria, som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri, har infört en ny mätstandard för mätning av diameter under bark. Denna nya standard skall implementeras i de svenska sågverken senast den 1 augusti 2022. Samtliga av RemaSawcos mätramar är nu typgodkända i för den nya standarden och kan uppgraderas hos befintliga kunder. Bolaget har under året beslutat om utveckling av nästa generation 3D-mätram vilken kommer att ge både förbättrad prestanda och förbättrar digitala flöden.

Under perioden har RemaSawco genomfört slutleverans till den Österrikiska marknaden där systemet anpassats för den central- och östeupeiska regionen.

Basajaun-projektet, ett EU-finansierat projekt där RemaSawco utgör en av flera projektdeltagare, löper enligt plan. Senaste rapporten har nu blivit godkänd av  EU. Syftet med projektet är att analysera de digitala värdekedjorna från Skog till Byggnad och är sedan en tid tillbaka i implementationsfasen.

Motion Analysis

Affärsområdet har gått in i en intensiv utvecklingsfas av den nya teknikplattformen där en första release till kund kommer att ske under det fjärde kvartalet. Denna teknikplattform kommer sedan att ligga till grund för all produktutveckling under de närmsta åren och kommer att ligga till grund för ett generationsskifte inom många applikationer hos våra kunder.

Leveransen av ett DIC system till Kroatien har inneburit nyutveckling inom området som nu implementerats i vår standardprodukt och används operativt i kundens verksamhet.

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 2,6 (3,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (–3,3) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till     –1,9 (–3,7) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 30 september 2021 uppgick till 0,2 (0,1) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2021 till 132,8 (132,7) Mkr och soliditeten uppgick till 90 (87) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 83 (90).

Teckningsoptioner

Vid årsstämman 2021 beslöts ett incitamentsprogram bestående av 2 000 000 teckningsoptioner med löptid till 31 augusti 2024 med en lösenkurs om 2,00 kronor. Optionspriset har fastställts till 10,5 öre per teckningsoption. 1 850 000 teckningsoptioner har tecknats av ledande befattningshavare och 150 000 teckningsoptioner sparades för framtida bruk.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2021 till 89 207 818 st.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 11 och relevanta avstämningar finns på sidan 14.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2020. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Linköping den 12 november 2021

Johan Friberg

VD

Kommande rapporteringstillfällen:

Bokslutskommuniké 2021 11 februari 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 5 maj 2022
Årsstämma 2022 5 maj 2022

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 november 2021 klockan 08.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD och koncernchef, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive