Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2020

Press Release – Regulatory

AO Motion Analysis öppnar israeliskt produktutvecklingscenter

AO RemaSawco sänker kostnaderna

Tredje kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till 39,5 (61,3) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,9 (6,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (1,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –0,3 (1,4) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,02) kr
 • Orderingången uppgick till 33,4 (24,1) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 41,0 (54,5) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 62 (51) procent

Januari – September 2020

 • Intäkterna uppgick till 127,4 (156,8) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 8,5 (10,0) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –4,5 (–2,5) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –5,3 (–4,2) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,06 (–0,04) kr
 • Orderingången uppgick till 98,2 (140,7) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 41,0 (54,5) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 60 (58) procent
 

VD har ordet

Vi kan konstatera att den lägre orderingången under föregående kvartal påverkar intäkterna negativt under det tredje kvartalet med storleksordningen 35% jämfört med föregående år. Det är framförallt inom affärsområdet RemaSawco som vi kan se påverkan. Den förväntade förbättringen i marknaden efter det initiala investeringsstoppet bland många sågverk kan noteras i en kraftigt förbättrad orderingång under det tredje kvartalet jämfört föregående år.

Affärsområdet Motion Analysis levererar ytterligare ett bra kvartal. Det är värt att notera att implementeringen av strategin att växa genom att leverera helhetslösningar i större utsträckning, bär frukt i form av ökad omsättning samtidigt som bruttomarginalen minskar något. Affärsområdet ligger kvar på mycket höga marginaler.

På helåret ger koncernens kostnadsbesparingsprogram god effekt och vi behåller en EBITDA marginal på motsvarande nivå som förra året trots kraftigt lägre intäkter. Bolaget har under det tredje kvartalet ytterligare intensifierat besparingsåtgärder, vilka väntas ge effekt under nästkommande år. Image Systems bedömer kontinuerligt kort- och långsiktiga effekter av nuvarande Coronasituation och agerar därefter. Vi bedömer att investeringsbehovet på sågverksmarknaden fortsatt däms upp.

Det långsiktiga målet för alla ingående bolag i Image Systems koncernen är att överstiga ett rörelseresultat före avskrivningar om 15%.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2019 omsatte koncernen 212 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Utvecklingen under tredje kvartalet

RemaSawco

Den initiala osäkerheten i marknaden under våren har för många sågverk omvandlats till mycket stark marknad under sommaren och början av hösten. Våra kunder som uteslutande är sågverk har under perioden gått starkt och varit lönsamma, men varit avvaktande i sina investeringar. RemaSawco har ändock kunnat se en återhämtning i marknaden och det underliggande investeringsbehovet i branschen är fortsatt stort. RemaSawcos kostnadsbesparingsprogram har under perioden ytterligare intensifierats och kommer att slå positivt på kostnadsmassan med storleksordningen 5 MSEK årligen. Vidare har de förbättringsprojekt i syfte att öka bruttomarginalen i projekten som lanserades under föregående år gett positivt resultat under perioden. Intäkterna som sjunkit kraftigt under året har balanserats av lägre kostnadsmassa och förbättrade projektmarginaler. Vi noterar att affärsområdets Röntgen och Boardscanningsprodukter röner vidare stort intresse bland de nordiska sågverken.

Motion Analysis

Återigen gör Motion Analysis ett bra kvartal med en EBITDA nivå om närmare 40%. Under perioden har Motion Analysis levererat ut ett antal större order där en helhetslösning av ett DIC-system inkluderande höghastighetskameror står ut som den största affären. I syfte att ta ytterligare marknadsandelar inom segmentet DIC har affärsområdet beslutat att öppna ett produktutvecklingscenter i Israel, vilket beräknas starta under det fjärde kvartalet.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet

Orderingången uppgick till 33,4 (24,1) Mkr och orderstocken uppgick den 30 september till 41,0 (54,5) Mkr. Nettoomsättningen minskade till 39,5 (61,3) Mkr. Statligt stöd kopplat till Corona har intäktsförts med 0,4 (0,0). Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 62 (51) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,9 (6,7) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 3,8 (5,0) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,6 (2,6) Mkr. Skatten uppgick till 0,2 (0,6) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till –0,3 (1,4) Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari – september 2020

Orderingången uppgick till 98,2 (140,7) Mkr.  Orderstocken uppgick per den 30 september till 41,0 (54,5) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 127,4 (156,8) Mkr. Statligt stöd kopplat till Corona har intäktsförts med 2,6 (0,0) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 60 (58) procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 8,5 (10,0) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 13,0 (12,5) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 7,7 (7,7) Mkr. Finansnettot förbättrades med 1,2 Mkr till –1,2 (–2,4) Mkr. Skattekostnaden uppgick till 0,4 (0,7) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till –5,3 (–4,2) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,9 (13,8) Mkr, varav 3,4 (4,5) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 30 september 2020 till 20,1 (7,3) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 10,1 (–16,1) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 september 2020 till 59 (55) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,4) ggr. Bolaget har ett bindande lånelöfte för att hantera en eventuell utbetalning av tilläggsköpeskilling om 1,550 MEUR.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Bolaget fortsätter sin utveckling av sin digitala plattform. Utveckling pågår både i EU-finansierade projekt som tillsammans med specifika kunder. Under perioden har bolaget genomfört release av en ny version av sin optimeringsprogramvara RS-Opt. Den nya versionen innehåller flertalet förbättringar av värdeutbyte och fysiskt utbyte och har installerats hos flertalet sågverk. I samband med utveckling av den digitala plattformen pågår parallellt standardiseringsarbete för datautbyte i sågverk, vilket kommer underlätta och modernisera sågverkens produktion i framtiden.

Motion Analysis

Under perioden har utvecklingsarbetet inom DIC intensifierats och syftat mot integration av externa sensorer in i vår mjukvaruplattform. Utvecklingsarbetet mot den nya plattformen fortskrider och vi kommer under året att leverera den första produkten till kund. Ett antal supportreleaser av både TEMA och TrackEye har levererats till vår installerade kundbas.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3,2 (3,7) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –3,7 (–4,9) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2020 till 0,1 (0,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2020 till 132,7 (116,6) Mkr och soliditeten uppgick till 87 (75) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 90 (96). Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 89.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2020 till 89 207 818 st.

Händelser efter rapportperiodens utgång

RemaSawco får en order från AB Karl Hedin på ca 5 MSEK för Röntgensystem.

Stefan Liljedahl slutar som CFO på Image Systems. CFOs ansvar kommer att fördelas internt mellan VD och Ekonomichef Lotta Öfverström.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 8 och relevanta avstämningar finns på sidan 10.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2019. Effekterna av COVID-19 pandemin kommer kortsiktigt att påverka orderingången. De långsiktiga effekterna är i dagsläget mycket osäkra. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Linköping den 13 november 2020

Johan Friberg

VD

Kommande rapporteringstillfällen:

 

Bokslutskommuniké 2020
Årsredovisning 2020
Delårsrapport januari-mars 2021
Årsstämma 2021

 

12 februari 2021
april 2021
5 maj 2021
5 maj 2021


Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 november 2020 klockan 08.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive