Delårsrapport Image Systems AB (publ)  januari– september 2019

Press Release – Regulatory

Tredje kvartalet 2019

 • Intäkterna uppgick till 61,3 (46,3) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 6,7 (5,6) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (2,2) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (0,4) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,01) kr
 • Orderingången uppgick till 24,1 (27,8) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 54,5 (40,8) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 51 (63) procent

Januari – September 2019

 • Intäkterna uppgick till 156,8 (112,6) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 10,0 (6,6) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –2,5 (–0,8) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –4,2 (–4,1) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,04 (–0,11) kr
 • Orderingången uppgick till 140,7 (88,3) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 54,5 (40,8) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 58 (66) procent

VD har ordet
Vi kan konstatera att koncernen växer kraftigt. Perioden januari-september visar en intäktsökning om cirka 40 procent och rörelseresultatet före avskrivningar ökade med drygt 50 procent. Affärsområdet Motion Analysis är den största bidragsgivaren som levererar en rörelsemarginal före avskrivningar om 46 procent för perioden januari-september, vilket måste anses vara anmärkningsvärt bra. Affärsområdet RemaSawco har haft många utleveranser under det tredje kvartalet men vi har inte fullt ut lyckats nå den förväntade lönsamheten. Marginalen i projekten har tyngts av en lägre bruttomarginal som en följd av högre tidsåtgång i ett antal fastprisprojekt vilket påverkar lönsamheten negativt. 

Utvecklingen under tredje kvartalet

RemaSawco
Orderingången i kvartalet var i linje med föregående år, men lägre än förväntat. Marknadsläget för sågverken på våra befintliga marknader genomgår en fortsatt avmattning, men utsikterna för investeringar i RemaSawcos produktportfölj visar på fortsatt stor potential och företaget har en rekordstor orderstock.

Den lägre bruttomarginalen i perioden som till fullo är hänförlig till RemaSawco, på grund av en ogynnsam produktmix i leveranserna. Antalet nedlagda timmar i ett antal fastprisprojekt har överskridit kalkylerade timmar vilket försämrar lönsamheten. Ett flertal projekt har initierats för att säkerställa att vi möter kalkylerade kostnader i projekten.

Den finska marknaden har varit mycket svag under 2019 och effekterna av förvärvet har hittills huvudsakligen burit frukt för försäljningen utanför Finland. Under perioden har även justering av kostnader i den finska verksamheten hänförliga till tiden innan övertagandet gjorts vilket påverkar resultatet i perioden positivt.

Under perioden har bolaget gjort sina första skarpa offerter av delsystem i det framtida digitala sågverket, där grundarkitekturen tillåter kunderna att koppla på nya optimeringsverktyg som nyttjar den data som skapas i olika delar i sågverket. Intresset ifrån marknaden avseende våra digitala koncept är lovande.

Motion Analysis
Motion Analysis gör ytterligare ett mycket starkt kvartal. Perioden har säsongsbetonat en något lägre omsättning men bolaget lyckas bibehålla en mycket hög marginal med en EBITDA marginal om ca 46%. Kvartalet har präglats av många uppgraderingar av befintliga installationer samt ett antal nya installationer av både TrackEye och TEMA. Bolaget har successivt börjat att implementera prenumerationsmodell i vissa av sina leveranser, vilket kommer ge en jämnare intäktsström.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet
Orderingången uppgick till 24,1 (27,8) Mkr och orderstocken uppgick den 30 september till 54,4 (40,8) Mkr. Nettoomsättningen ökade till 61,3 (46,3) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 51 (63) procent. Den lägre bruttomarginalen är beroende på större andel inköpt hårdvara i RemaSawco som har en låg bruttomarginal. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 6,7 (5,6) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 5,0 (3,4) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,6 (2,6) Mkr. Skatten uppgick till 0,6 (–1,2) Mkr. Resultatet efter skatt  uppgick till 1,4 (0,4) Mkr.
Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 6.

Januari – september 2019
Orderingången uppgick till 140,7 (88,3) Mkr.  Orderstocken uppgick per den 30 september till 54,4 (40,8) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 156,8 (112,6) Mkr. Ökningen beror till viss del på förvärvet av RemaSawco OY i juni 2018. Bruttomarginalen uppgick till 58 (66) procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 10,0 (6,6) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 12,5 (7,4) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 7,7 (5,8) Mkr. Finansnettot försämrades med 1,1 Mkr till –2,4 (–1,3) Mkr, beroende på valutakursdifferenser. Skattekostnaden uppgick till 0,7 (–2,0) Mkr. 
Resultatet efter skatt uppgick till –4,2 (–4,1) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 6.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 13,8 (42,2) Mkr, varav förvärvet av RemaSawco Oy 5,8 (tilläggsköpeskilling) (38,0) Mkr samt 4,5 (3,6) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 30 september 2019 till 7,3 (10,9) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till –16,1 (–44,9) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 september 2019 till 55 (34) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,8) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco
Under kvartalet har en ny release av vår boardscanner mjukvara färdigställts med nya funktioner samt  uppdatering av optimeringsprogramvaran för timmerhantering. Vidare har arbetet fortsatt med integrering och kvalitetsförbättringar av våra olika produkter kring timmerhantering. Bolaget har ihop med Biometria jobbat med ytterligare typcertifiering av vår LogProfiler3DX för den svenska marknaden.

Motion Analysis
Efter sommaren har fokus fortsatt legat på de två stora utvecklingsprojekten, baserade på TrackEye, som är i intensiva skeden med planerade leveranser under de närmaste månaderna. Dessutom har vi under kvartalet släppt en ytterligare förbättrad och väl genomtestad version av vår kärnprodukt TrackEye, i2019b, med en stor mängd buggrättningar och förbättringar. Teamen inom utveckling och kvalitetskontroll har växt med några nya anställda vilket bäddar väl för starka framtida produkter.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3,7 (2,7) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –4,9 (–5,4) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (66,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2019 till 116,6 (50,9) Mkr och soliditeten uppgick till 75 (38) procent.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 96 (79). Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 96.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 30 september 2019 till 89 207 818 st.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2020, kl. 14.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

Händelser efter rapportperiodens utgång
RemaSawco har erhållit en order på ca 3.5 MSEK från Stora Enso Veitsiluoto Oy i Kemi, Finland.
Motion Analysis har erhållit en order på ca 2,2 MSEK från tyska försvaret.

Redovisningsprinciper
Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Image Systems har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den framåtriktade metoden. ’Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Image Systems leasingportfölj innehåller endast ett tjugotal avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar Bolaget har identifierat ett antal avtal, främst rörande fastigheter med rätt att förlänga. Som en följd av dessa övervägande har ett antal leasingkontrakt avseende kontor bedömts vara längre än kontrakten.

Effekter avseende övergång till IFRS 16 Leases
Kvartalsrapporten per den 30 september är upprättad enligt denna nya standard vilket innebär att tillgångarna och skulderna i balansräkningen har ökats med nyttjanderätter avseende hyrda materiella anläggningstillgångar med 19,7 Mkr och leasingskulder (lång- och kortfristiga) om totalt 19,7 Mkr. Det är även en förändring i resultaträkningen då leasingkostnaden omklassificerats till avskrivning och räntekostnad, vilket ackumulerat minskat externa kostnader med 2,5 Mkr och ökat avskrivningarna med 2,0 Mkr och försämrat finansnettot med 0,4 Mkr.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 9 och relevanta avstämningar finns på sidan 11.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2018. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Linköping den 7 november 2019

Johan Friberg
VD

Kommande rapporteringstillfällen:

     
Bokslutskommuniké 2019
Årsredovisning 2019
Delårsrapport januari-mars 2020 Årsstämma 2020
  14 februari 2020
april 2020
7 maj 2020
7 maj 2020

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 november 2019 klockan 08.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive