DELÅRSRAPPORT Image Systems AB (publ) Januari-mars 2023

Press Release – Regulatory
Första kvartalet januari-mars
 • Orderingången uppgick till 31,4 (42,7) Mkr.
 • Nettoomsättningen uppgick till 38,3 (31,6) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 (70) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,3 (2,2) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,04) kr

Finansiell översikt

jan-mars 2023 jan-mars 2022 Helår 2022
Orderingång, Mkr 31,4 42,7 189,0
Orderstock, Mkr 74,9 83,6 81,9
Nettoomsättning, Mkr 38,3 31,6 171,1
Aktiverade utvecklingskostnader 1,7 2,8 9,1
Bruttomarginal (1), % 71 70 67
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, Mkr 2,3 2,2 28,4
EBIDTA-marginal, % 5,8 6,4 15,8
Rörelseresultat EBIT, Mkr -4,6 -3,1 9,1
Justerat rörelseresultat EBIT (2), Mkr -2,3 -3,1 9,1
Resultat efter skatt, Mkr -6,0 -3,3 8,6
Justerat resultat efter skatt (3), Mkr -2,3 -3,3 8,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -4,0 3,6 32,2
Soliditet, % 62 58 63
Medelantalet anställda 66 76 72
Resultat per aktie -0,07 -0,04 0,10

(1) Definitionen av bruttomarginal är förändrad från det senaste rapporteringstillfället. Bruttomarginalen beräknas som Nettoomsättning minus råvaror och förnödenheter i förhållande till Nettoomsättning.

(2) Rörelseresultatet EBIT påverkas av en engångskostnad om 2,3 Mkr

(3) Resultatet efter skatt påverkas av engångskostnader om 3,7 Mkr, varav rörelseresultatet påverkas med 2,3 Mkr och finansnettot med 1,4 Mkr.

VD-KOMMENTAR

Det första kvartalet 2023 karakteriseras av en fortsatt god utveckling för koncernen. Nettoomsättningen ökade med cirka 21 procent, med tillväxt i båda affärsområdena. Rörelseresultatet EBITDA ligger i nivå med föregående år medan EBITDA-marginalen är något lägre. Vi har ökat takten i produktutveckling, allt enligt den plan vi kommunicerat, och vi kan göra detta tack vare ett starkt år 2022.

Koncernens orderingång är lägre än föregående år och förklaras av lägre orderingång för RemaSawco. För Motion Analysis gäller omvänt en fortsatt stark marknad och förbättrad orderingång jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet påverkas negativt av en engångspost inom affärsområdet RemaSawco för uppsägning av ett kontor i Finland med syfte att optimera den finska verksamheten och sänka kostnaderna.

Utmaningar i sågverksbranschen

Marknadsförutsättningarna i sågverksbranschen har under kvartalet varit fortsatt svaga med lägre efterfrågan på sågade trävaror, samtidigt som råvarupriserna varit höga. Sågverken har därför varit försiktiga med investeringsbeslut, vilket ger en förskjutning av orderläggning från våra kunder. Utsikterna för branschen är dock fortsatt goda och vi bedömer att en återhämtning till det normala kommer att ske under året.

Det första kvartalet är historiskt sett RemaSawcos svagaste kvartal. Tack vare en bra orderstock lyckas affärsområdet med en försäljningstillväxt om cirka 15 procent jämfört med föregående år, samtidigt som vinstmarginalen växer. De organisatoriska förändringar och renodling av produktportföljen som skett i affärsområdet ger resultat. 

Fortsatt tillväxt i Motion Analysis

Motion Analysis ser en fortsatt stark efterfrågan av sitt produkterbjudande och levererar en tillväxt om drygt 25 procent avseende både orderingång och försäljning jämfört med föregående år. Den lägre vinstmarginalen beror på ökad takt i produktutvecklingen vilket även fortsättningsvis kommer att medföra en högre kostnadsbas. Vi har under kvartalet erhållit flera order inom olika applikationsområden, bland annat ett större supportkontrakt till USA och ett DIC-system till Israel. Vår närvaro med flera säljkontor på den asiatiska marknaden har under kvartalet gett utdelning och stod för närmare halva orderingången för affärsområdet.

Satsningar inom produktutveckling

Koncernen har under två kvartal i rad levererat en rullande 12-månaders EBITDA-marginal som överstiger det långsiktiga finansiella målet om 15 procent och vi har en stabil orderbok. Det finns ytterligare förbättringsområden inom koncernen och vi ser möjligheter till förbättrade marknadsutsikter. Det ger motivation till fortsatta satsningar och vi känner oss trygga i våra beslut att accelerera produktutvecklingen ytterligare inom båda affärsområdena. Vi har valt att lägga delar av denna acceleration på externa partners för att förbättra ”time-to-market” för koncernens nya produkter och för att förbättra flexibiliteten i organisationen.

Johan Friberg, VD och koncernchef

KONCERNENs Utveckling under FÖRSTA kvartalet
Orderingång, omsättning och resultat

Orderingången uppgick till 31,4 (42,7) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 mars 2023 till 74,9 (83,6) Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 38,3 (31,6) Mkr. Aktiverade utvecklingskostnader inom koncernen uppgick till 1,7 (2,8) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 71 (70) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 2,3 (2,2) Mkr. Övriga externa kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket främst förklaras av kostnader kopplade till ökad takt i produktutveckling.

Avskrivningarna uppgick till -6,9 (-5,3) Mkr, varav -2,3 Mkr är hänförligt till en engångspost för nedskrivning i samband med uppsägning av ett hyreskontrakt av kontors- och produktionslokaler i Finland. Denna uppsägning genomförs i syfte att minska hyreskostnader inom affärsområdet RemaSawco när delar av verksamheten centraliseras till huvudkontoret i Linköping.

Finansnettot uppgick till -1,5 (-0,3) Mkr. Förändringen i finansnetto är kopplat till en engångspost om -1,4 MSEK för en nedskriven fordran på Digital Vision avseende den köpeskilling som fastslogs vid avyttringen av affärsområdet 2014.

Resultatet efter skatt justerat för engångsposter uppgick till -2,3 (-3,3) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 (-3,3) Mkr.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 3,0 (3,0) Mkr, varav 1,7 (2,8) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Det operativa kassaflödet under kvartalet uppgick till -7,0 (0,6) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 mars 2023 till 62 (58) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,0 (0,2) ggr.

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 mars 2023 till 30,4 (21,7) Mkr.

Koncernens resultatutveckling har varit positiv under flera kvartal och för andra kvartalet i rad levererar koncernen en rullande 12-månaders EBITDA marginal som överstiger det långsiktiga målet om 15 procent. För att det långsiktiga målet skall anses vara uppnått skall det bestå över tid. Därför fortsätter vi att förbättra vårt produktutbud och organisation.

RemaSawco

RemaSawco levererar mät- och optimeringssystem till sågverksindustrin. Produktsortimentet, som bygger på egenutvecklade mätprodukter och mjukvara, hanterar allt från timmerintag, timmersortering, såglinje och brädhantering till moderna automationslösningar.

Utveckling under första kvartalet

Första kvartalets resultat är något bättre än föregående år, både när det gäller nettoomsättningen och rörelseresultatet EBITDA. Kvartalet har präglats av en orolig marknad där efterfrågan på sågade trävaror varit fortsatt låg och råvarupriserna har varit höga. RemaSawcos försäljningsaktiviteter har varit inriktade på större uppgraderingsprogram vilket medför en något längre affärscykel. Tillsammans med fortsatt marknadsoro har detta resulterat i en lägre orderingång jämfört med föregående år.

Den svaga utvecklingen av byggindustrin och den allmänna konjunkturen gör att de flesta sågverk fortfarande är avvaktande när det gäller större investeringar. Vi bedömer dock att efterfrågan successivt kommer tillbaka under de närmsta kvartalen. Vi noterar att många av våra kunder i Norden fortsätter att genomföra uppgraderingsprojekt och visar starkt intresse av utökade och förbättrade serviceerbjudanden.

Mkr jan-mars 2023 jan-mars  2022 Helår 2022
Orderingång, Mkr 20,9 34,4 151,8
Nettoomsättning, Mkr 30,0 25,9 137,2
Aktiverade utvecklingskostnader 0,8 1,2 4,7
EBITDA, Mkr 1,7 0,9 17,8
EBITDA-marginal, % 5,5 3,3 12,5

Produktutveckling

Under kvartalet har basutvecklingen fortsatt inom tre huvudområden; harmonisering av funktionalitet, användargränssnitt samt produktuppgraderingar. Affärsområdet behåller en hög investeringstakt i produktutveckling med målet att skapa skalbarhet och att utveckla nyckelförmågor för digitalisering och optimering av sågverk och dess processer.

RemaSawco har utvecklat förbättringar i serviceerbjudandet som kommer att erbjudas till kund från och med det andra kvartalet 2023. Bolaget har också fokuserat på att säkerställa att den första leveransen av den nya röntgenavsyningsprodukten RS-LogScanner3DX kan levereras och installeras hos kund under det tredje kvartalet.

Motion Analysis

Motion Analysis Systems erbjuder sina kunder mjukvara för att analysera höghastighetsfilm och är världsledande inom denna nisch. Mjukvaran säljs under produktnamnen TEMA och TrackEye där TEMA har huvuddelen av sina kunder inom den civila sektorn och TrackEye inom försvarsrelaterad provning eller inom flygindustrin.

Utveckling under första kvartalet

Motion Analysis börjar året med god orderingång och försäljning. Den asiatiska marknaden är fortsatt stark och står för cirka hälften av orderingången under perioden. Affärsområdet har även erhållit viktiga order inom olika applikationsområden ifrån både USA och Israel. Den lägre EBITDA-marginalen för första kvartalet jämfört med föregående år, beror på en ökad investeringstakt i nya produkter. Affärsområdets strategi för tillväxt vilar delvis på att utveckla nya produktkategorier som kan säljas till våra befintliga kunder där Motion Analysis har ett starkt varumärke och en bra position.

Mkr jan-mars 2023 jan-mars  2022 Helår 2022
Orderingång, Mkr 10,5 8,3 37,2
Nettoomsättning, Mkr 8,3 5,7 33,4
Aktiverade utvecklingskostnader 0,9 1,6 4,9
EBITDA, Mkr 1,6 2,0 15,2
EBITDA-marginal, % 17,4 27,4 39,7

Produktutveckling

Under kvartalet har affärsområdet arbetat intensivt med en serie kundspecifika konfigurationer av mjukvaran TrackEye till olika försvarskunder, bland annat i USA, Australien och Frankrike. Produktutvecklingsarbetet med den nya plattformen fortskred och ny funktionalitet implementerades i såväl DIC som 2D och 3D mätning. MotionCloud, vilket är den nya molnlösningen bolaget implementerar parallellt, har nu passerat den första utvecklingsfasen och är under validering.

övrig information

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 1,1 (1,0) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 (-0,7) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (0,7) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per den 31 mars 2023 uppgick till 0,1 (0,2) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick per den 31 mars 2023 till 103,3 (138,9) Mkr och soliditeten uppgick till 98 (93) procent.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga händelser att rapportera.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 66 (76). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 66.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2023 till 89 207 818.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2023 kl.14.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping. Årsredovisningen för 2022 är publicerad och finns tillgänglig på företagets hemsida.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 14 och relevanta avstämningar finns på sidan 13.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2022. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Finansiell kalender

Årsstämma 2023                              4 maj 2023

Delårsrapport april-juni 2023         23 augusti 2023

Delårsrapport juli-september 2023 10 november 2023

Bokslutskommuniké 2023              9 februari 2024

Långsiktiga finansiella mål

Image Systems har som målsättning att skapa långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare. För att uppnå detta har styrelsen fastställt långsiktiga finansiella mål:

EBITDA              >15%

Soliditet              >50%

Utdelning           20% av vinst efter skatt

Linköping den 4 maj 2023

Johan Friberg

VD


Denna information är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-04 13:00 CET.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive