DELÅRSRAPPORT Image Systems AB (publ) Januari-mars 2022

Press Release – Regulatory

Fortsatt förbättrade marginaler

Med fortsatt fokus på förändring och effektivisering fortsätter koncernens lönsamhet att utvecklas positivt. För det första kvartalet 2022 redovisas en ökad bruttomarginal och rörelsemarginal EBITDA medan intäkterna ligger i linje med föregående år.

Första kvartalet 2022 – januari-mars

 • Orderingången uppgick till 42,7 (51,7) Mkr.
 • Intäkterna uppgick till 34,4 (34,3) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73 (72) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,2 (0,5) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,05) kr.

Finansiell översikt

Mkr jan-mar 2022 jan-mar 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 42,7 51,7 182,8
Orderstock, Mkr 83,6 60,4 72,0
Nettoomsättning, Mkr 34,4 34,3 158,7
Bruttomarginal, % 73 72 68
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, Mkr 2,2 0,5 19,4
EBITDA-marginal, % 6,4 1,5 12,2
Rörelseresultat EBIT, Mkr -3,1 -4,4 0,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 2,3 -1,5 15,7
Soliditet, % 58 57 58
Medelantalet anställda 76 84 82

VD HAR ORDET

”Inom Image Systems arbetar vi mot klara och tydliga mål. Med den produktutveckling som sker inom våra båda affärsområden, och i kombination med en stark underliggande marknad, är jag övertygad om att vi som koncern går i rätt riktning.”

Efter en stark avslutning på 2021 fortsätter koncernen arbetet för att stärka lönsamheten. Vi levererar också ett historiskt bra första kvartal 2022 med en rörelsemarginal EBITDA om drygt 6 procent. Jag kan återigen konstatera att vårt fokus på kostnadskontroll och effektivitets-förbättringar gör att verksamheterna utvecklas i positiv riktning och har gjort så under en längre period.

För affärsområdet RemaSawco har det första kvartalet 2022 inneburit en fortsatt hög förändringstakt. En ny organisation har sjösatts i syfte att förstärka fokus på ett färre antal lönsamma produkter och för att öka service-nivån mot våra kunder. Affärsområdet har under kvartalet erhållit flertalet order för sina flaggskeppsprodukter inom Röntgenavsyning och Boardscanning. Dessa produkt-familjer är hörnstenar för möjligheten att skapa digitala fingeravtryck i sågverksproduktionen. De möjliggör ökad digitalisering i sågverken, vilket ger våra kunder möjlighet att bli mer effektiva och därmed också mer lönsamma.

Motion Analysis har börjat året med en fortsatt stark orderingång. Affärsområdets intäkter och rörelseresultatet EBITDA har samtidigt påverkats negativt av fortsatta och återkommande nedstängningar i Kina. Leveranser som skulle skett under det första kvartalet är nu istället planerade att ske under det andra kvartalet.

Samtidigt är det glädjande att se hur väl den ökade närvaron med försäljnings- och supportkontor i USA startat och den nordamerikanska marknaden har stått för en betydande del av kvartalets orderingång.

Som en konsekvens av kriget i Ukraina har vi genomlyst exponeringen mot den ryska marknaden. Det finns idag mottagna order från föregående år om totalt cirka 8 Mkr inom affärsområdet RemaSawco med slutkund i Ryssland som inte är levererade. Vi följer utvecklingen nogsamt för att agera ansvarsfullt och genomför tillsvidare inga nya affärer med ryska slutkunder.

Styrelsen i Image Systems har inför årsstämman 2022 meddelat avsikten att byta bolagets namn till Metronix AB. Namnbytet syftar till att på ett bättre sätt uttrycka koncernens vision om att bygga ett ”centre of excellence” inom beröringsfri mätteknik och för att tydligare skilja på varumärkena mellan koncernen och dotterbolagen.

När jag sammanfattar årets första kvartal ser jag att vi på många sätt rör oss i rätt riktning och vi levererar på våra uppsatta mål. Utvecklingen för våra bolag ska ses som anständig under rådande omständigheter men jag är fortfarande inte nöjd.

Johan Friberg

VD och koncernchef

KONCERNENs Utveckling under första kvartalet
Orderingång, omsättning och resultat

Orderingången uppgick till 42,7 (51,7) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 mars 2022 till 83,6 (60,4) Mkr.

Intäkterna uppgick till 34,4 (34,3) Mkr, varav 2,8 (2,2) Mkr avser aktiverade utvecklingsutgifter.

Bruttomarginalen uppgick till 73 (72) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 2,2 (0,5) Mkr. Avskrivningarna uppgick till -5,3 (-4,9) Mkr. Ökade avskrivningar beror på att ett antal utvecklingsprojekt färdigställts och avskrivning påbörjats. Finansnettot uppgick till -0,3 (-0,2) Mkr .

Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 (-4,4) Mkr.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,8 (2,2) Mkr, varav 2,8 (2,2) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt.

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 mars 2022 till 21,7 (16,8) Mkr.

Det operativa kassaflödet uppgick till -0,5 (-3,7) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 mars 2022 till 58 (57) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,2 (0,3) ggr.

RemaSawco

RemaSawco levererar mät- och optimeringssystem till sågverksindu¬strin. Produktsortimentet som bygger på egenutvecklade mätprodukter och mjukvara, hanterar allt från timmerintag, timmersortering, såglinje och brädhantering till moderna automationslösningar.

Utveckling under första kvartalet

Sågverksindustrin kännetecknas av fortsatt hög aktivitet. Marknadspriserna är gynnsamma för sågverken vilket möjliggör fortsatt hög investeringsvilja. Rema Sawco har under kvartalet genomfört tidigare aviserad organisationsförändring i syfte att förstärka fokus på lönsamma produkter och stärka servicenivån mot kunder. Renodling av produktportföljen fortsätter enligt plan vilket medfört att ett antal äldre produkter fasats ut under kvartalet. Fokus för RemaSawcos produktportfölj är att skapa skalbarhet och nyckelkomponenter för digitaliseringen av sågverk och dess processer.

Orderingången under kvartalet på 34,4 Mkr är lägre än föregående år (44,7), men i linje med förväntan för ett inledande kvartal. Under kvartalet har en andra order av bolagets Röntgenscanner RS-LogProfiler3DX erhållits ifrån AB Karl Hedin för förbättrad mätnogrannhet och timmersortering. Omsättningen ökade med 5 procent till 27,1 Mkr och både bruttomarginal och rörelsemarginal före avskrivningar förbättrades väsentligt jämfört med föregående år som ett resultat av fortsatt god kostnadskontroll och effektivitetsförbättringar i organisationen.

Mkr jan-mars 2022 jan-mars 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 34,4 44,6 155,6
Totala intäkter, Mkr 27,1 25,7 130,3
EBITDA, Mkr 0,9 -2,0 14,4
EBITDA-marginal, % 3% neg 11%

Produktutveckling

Bolaget har under perioden arbetat intensivt med att skapa nya erbjudanden för att kunna fasa ut gamla produkter på ett koordinerat och strukuterat sätt för våra kunder. Utvecklingen av den nya generationen av 3D scanning av stockar närmar sig sin första release som förväntas lanseras under det andra kvartalet på den svenska marknaden. RemaSawco har i ljuset av produktutfasningarna som sker även initierat ett projekt avseende en genomgripande uppgradering av sitt befintliga timersorteringssystem RS-715.

Motion Analysis

Motion Analysis erbjuder sina kunder mjukvara för att analysera höghastighetsfilm och är världsledande inom denna nisch. Mjukvaran säljs under produktnamnen TEMA och TrackEye där TEMA har huvuddelen av sina kunder inom den civila sektorn och TrackEye inom försvarsrelaterad provning eller inom flygindustrin.

Utveckling under första kvartalet

Förutsättningarna på marknaden fortsätter att förbättras i takt med att restriktioner tas bort och orderingången ökade jämfört med samma period föregående år. Dock har den kinesiska marknaden återigen varit föremål för nedstängningar vilket påverkar negativt. Affärsområdet har erhållit ytterligare order inom segmentet Digital Image Correlation ifrån Israel samt sett positiva effekter av en förbättrad marknadsnärvaro i USA.

Försäljning och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, har påverkats negativt av att Kina stängt ned områden dit Motion Analysis hade planerade leveranser under kvartalet som varit tvungna att skjutas på till andra kvartalet.

Mkr jan-mars 2022 jan-mars 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 8,3 7,1 27,2
Totala intäkter, Mkr 7,3 8,6 28,4
EBITDA, Mkr 2,0 3,3 8,3
EBITDA-marginal, % 27% 38% 29%

Produktutveckling

Bolaget fortsätter sin basutveckling inom den nya plattformen. Den första release som gjordes under sista kvartalet 2021 har mottagits väl av kunderna. För att ytterligare utöka användingsområdet för bolagets DIC produkt, har det under perioden implementerats ny funktionalitet som innefattar ytterligare liveströmmad datainsamling. Detta gör DIC-produkten mer komplett genom att integrera tredjepartsdata i den analys produkten levererar till kund.

övrig information

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 1,0 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-0,8) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till     -0,7 (-0,5) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 mars 2022 uppgick till 0,2 (0,0) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick per den 31 december 2021 till 138,9 (134,2) Mkr och soliditeten uppgick till 93 (91) procent.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen har inför årsstämman föreslagit namnbyte till Metronix AB (publ).Namnbytet syftar till att på ett bättre sätt uttrycka koncernens vision om att bygga ett ”centre of excellence” inom beröringsfri mätteknik samt att tydligare skilja på varumärkena mellan koncernen och dotterbolagen.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 76 (84). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 77.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2022 till 89 207 818.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 5 maj 2022 kl.13.00 via poströstning. Årsredovisningen för 2021 är publicerad och tillgänglig på företagets hemsida.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 11 och relevanta avstämningar finns på sidan 14.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2021. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Finansiell kalender

Årsstämma 5 maj 2022
Delårsrapport april-juni 2022 19 augusti 2022
Delårsrapport juli-september 2022 11 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 10 februari 2023

Långsiktiga finansiella mål

Image Systems har som målsättning att skapa långsiktig vär­detillväxt för sina aktieägare. För att uppnå detta har styrelsen fastställt långsiktiga finansiella mål:

EBITDA               >15%

Soliditet              >50%

Utdelning           20% av vinst efter skatt

Linköping den 05 maj 2022

Styrelsen

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 maj 2022 klockan 17:00.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD och koncernchef, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041

Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar och säljer mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis, och kunderna finns inom ett stort antal branscher globalt. Koncernen har verksamhet i Sverige, Finland och Norge samt säljkontor i USA, Frankrike, Israel och Kina. Huvudkontoret ligger i Linköping, Sverige. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista. www.imagesystemsgroup.se

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive