Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – MARS 2021

Press Release – Regulatory

Motion Analysis bibehåller höga marginaler

RemaSawco ökar orderingången

Första kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 34,3 (44,1) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,5 (2,3) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till –4,4 (–2,2) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –4,4 (–3,3) Mkr.
 • Orderingången uppgick till 51,7 (38,5) Mkr.
 • Orderstocken uppgick till 60,4 (58,1) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 (62) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,05 (–0,04) kr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Collectum har nyligen informerat affärsområdet RemaSawcos svenska del om felaktigheter i pensionsinbetalningar perioden 2014-2020. Affärsområdet belastas med 1,4 Mkr under kvartalet i form av pensions- och skattekostnader.

VD HAR ORDET

Koncernen redovisar en klart förbättrad orderingång samtidigt som de interna kostnadsbesparings- och förbättringsprojekten ger resultat i form av ökade bruttomarginaler i projekten. Intäkterna var drygt 10 Mkr sämre än föregående år som ett resultat av den svaga orderingången under 2020. Koncernens EBITDA om 0,5 (2,3) Mkr är något försämrat. Justerat för den uppkomna pensionsskulden till Collectum, är EBITDA i paritet med föregående år.

Jag kan notera en positiv förändring i investeringsviljan hos svenska sågverk där marknadsläget är synnerligen gynsamt för våra kunder. Avseende affärsområdet Motion Analysis fortsätter marknaden att vara stabil med en jämn fördelning av intäkterna mellan Europa, Asien och Nordamerika. Vi har en fortsatt god lönsamhet och implementeringen av abonnemangsmodellen går kontinuerligt framåt. Reserestriktionerna hämmar affärsområdet något, men vår globala närvaro genom egna säljkontor eller distributörer gör att vi fortsatt kan vara nära våra kunder.

Utvecklingen under första kvartalet

RemaSawco

Det första kvartalet har präglats av en stor förändring av marknadsaktiviteterna på framförallt de svenska och norska marknaderna. Sågverken lever nu i mycket gynsamma tider med förållandevis låga råvarupriser och höga försäljningspriser. Vi kan se att flertalet större sågverkskoncerner ser stora möjligheter i framtida ökad digitalisering av sina verksamheter, ett koncept där RemaSawco investerar stora resurser på att bygga arkitektur och digitala produkter som utnyttjar data ifrån hela produktionsflödet.

Vårt insteg på den europeiska marknaden med försäljningen av vår första boardscanner till Handlos i Österrike har löpt på enligt plan och och den första finska installationen är nu i produktion.

Försäljningsintäkterna för affärsområdet sjönk något jämfört med föregående år som en konsekvens av förra årets påverkan av Corona-epidemin. Vi lyckades dock kraftigt förbättra våra projektmarginaler under kvartalet vilket balanserar upp resultatet.

Sedan konsolideringen av förvärven RemaControl och Sawco AB 2014, har Collectum fakturerat fel pensionsbelopp vilket uppdagats under kvartalet. Detta ger en negativ effekt om cirka 1,4 Mkr för affärsområdets resultat.

Motion Analysis

Det första kvartalet har präglats av en intensiv utveckling av affärsområdets nya mjukvaruplattform i syfte att både modernisera och utöka produktportföljen samt underlätta övergången till prenumerationsbaserad affärsmodell. Affärsområdet har som strategi att växla affärsmodell över tid och bibehålla den goda lönsamheten som finns inbyggd i marknaden. Försäljningen minskade med cirka 25% jämfört med föregående år som en konsekvens av mindre affärsresande till följd av restriktioner. Den asiatiska marknaden har återupptagit mer normala rutiner och vi förväntar oss att se samma utveckling i Europa och Nordamerika när restriktionerna släpper.

Affärsområdet fortsätter att leverera god lönsamhet till koncernen.

Finansiell information

Första kvartalet

Orderingången uppgick till 51,7 (38,5) Mkr.  Orderstocken uppgick per 31 mars 2021 till 60,4 (58,1) Mkr. Intäkterna uppgick till 34,3 (44,1) Mkr varav 2,2 (1,1) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen uppgick till 72 (62) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA försämrades med 1,9 Mkr, uppgick till 0,5 (2,3) Mkr. Avskrivningarna ökade med 0,4 Mkr till 4,9 (4,5) Mkr. Finansnettot försbättrades med 1,1  Mkr till –0,2 (–1,3) Mkr . Resultatet efter skatt uppgick till –4,4 (–3,3) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,2 (1,1) Mkr, varav 2,2 (1,1) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 mars 2021 till 16,8 (10,4) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -3,7 (2,9) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 mars 2021 till 57 (57) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,4) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Under perioden har RemaSawco arbetat intensivt med förberedelser för 2021 års nya mjukvarureleaser av boardscanner och optimeringsprogramvara. Ett flertal kunder kommer under Q2 ta del av dessa uppdateringar.

Vidare har stora utvecklingsinsatser gjorts inom det interna projektet ”Connected Sawmill” som lägger grunderna för företagets digitala satsning på att tillgängliggöra värdefull data till sågverket från RemaSawcos mätsystem. Det av EU finansierade projektet Basajaun, som analyserar digitala värdekedjor hela vägen from skog till byggnad, har gått in i implementationsfas och RemaSawco genomför nu praktisk utveckling tillsammans med övriga projektdeltagare.

Motion Analysis

Det första kvartalet har präglats av kundanpassningsprojekt av mjukvaran TrackEye till det franska försvaret och denna utveckling kommer sedermera att kunna erbjudas övriga kunder som uppgradering eller nya optioner. Inom ramen för vår utveckling tillsammans med det franska försvaret har även ett antal delprojekt levererats som utnyttjar bolagets nya teknikplatform och beräknas kunna levereras som Produkt under året.

Parallellt med detta har det även pågått arbete med olika kvalitetsförstärkande insatser i våra huvudprodukter TEMA och TrackEye, där ett antal minor-releaser släppts under perioden.

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 0,9 (1,0) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till –0,8 (–1,3) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till     –0,5 (–2,2) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 mars 2021 uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2021 till 134,2 (134,2) Mkr och soliditeten uppgick till 91 (87) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 84 (90).

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2021 till 89 207 818 st.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan 9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2020. Effekterna av COVID-19 pandemin kommer framgent att påverka affärsläget och möjligheterna till resande samt möjliga förseningar i beställningar eller projektgenomföranden. Vi bedömer inte att de långsiktiga effekterna av Covid-19 påverkar koncernen i stor utsträckning. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Linköping den 5 maj 2021

Johan Friberg

VD

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsstämma 5 maj 2021
Delårsrapport april-juni 2021 20 augusti 2021
Delårsrapport juli-september 2021 12 november 2021
Bokslutskommuniké 2022 11 februari 2022

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 13.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive