Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – MARS 2020

Press Release – Regulatory

Ytterligare ett starkt kvartal för Motion Analysis
 

Första kvartalet 2020

 • Intäkterna var oförändrade och uppgick till 44,1 (44,1) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,3 (0,9) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (2,9) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,3 (3,4) Mkr.
 • Orderingången uppgick till 38,5 (73,3) Mkr.
 • Orderstocken uppgick till 58,1 (98,5) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 62 (60) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,04 (–0,04) kr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Som effekt av Corona pandemin har huvuddelen av personalen i RemaSawcos svenska verksamhet korttidspermitteras på 40 procent.
 • Motion Analysis  får en order på knappt 1 Mkr från franska DGA.
   

VD har ordet

Koncernen visar oförändrade intäkter och något förbättrat resultat jämfört med föregående år. Vi noterar att Motion Analysis fortsätter att leverera enastående marginaler, och gör en EBITDA marginal på drygt 50 procent. RemaSawco har glädjande nog under kvartalet erhållit sin första Boardscanner-order i Finland efter noggranna tester. Under perioden har Corona-epidemin påverkat bolagets orderingång negativt men den har haft en marginell effekt på resultatet. Vi konstaterar att bolagets kunder generellt är avvaktande till investeringar och vi bedömer att detta kommer att fortsätta under det andra kvartalet. Fokus för koncernen är att planera och säkerställa fortsatta projektleveranser. Det underliggande behovet av Image Systems produkter och tjänster kvarstår och byggs upp under denna tid av osäkerhet.

Utvecklingen under första kvartalet

RemaSawco

Första kvartalet har på grund av Corona-pandemin präglats av en avvaktade inställning hos den nordiska sågverksindustrin. Pågående projekt har under perioden levererats enligt plan. För de kommande kvartalen kan en viss förskjutning av leveranserna märkas i spåren av Corona pandemin. För att hantera den bedömt tillfälligt lägre efterfrågan har från och med den 1 april huvuddelen av RemaSawcos svenska personal korttidspermitterats. I Finland har vi sålt den första RS-Boardscanner vilket kan betecknas som ett genombrott.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ytterligare ett bra kvartal och fortsätter att leverera sina produkter med väldigt hög lönsamhet, drygt 50 procent på EBITDA nivå. Under kvartalet har Motion Analysis påverkats av COVID-19 framförallt genom minskad försäljning i Kina. Huvuddelen av verksamheten bedrivs idag från hemmakontor, vilket göra att resultateffekten kortsiktigt har varit obetydlig, men utveckling på längre sikt är fortsatt osäker.

Finansiell information

Första kvartalet

Orderingången uppgick till 38,5 (73,3) Mkr.  Orderstocken uppgick per 31 mars 2020 till 58,1 (98,5) Mkr. Intäkterna uppgick till 44,1 (44,1) Mkr varav 1,1 (1,2) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen uppgick till 62 (60) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 1,4 Mkr, uppgick till 2,3 (0,9) Mkr. Avskrivningarna ökade med 0,7 Mkr till 4,5 3,8) Mkr. Finansnettot försämrades med 0,9 Mkr till –1,3 (–0,4) Mkr helt beroende på negativa omräkningsdifferenser. Resultatet efter skatt uppgick till –3,3 (–3,4) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (1,2) Mkr, varav 1,1 (1,2) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 mars 2020 till 10,4 (25,5) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,9 (11,2) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 mars 2020 till 57 (57) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,3) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Under första kvartalet har det varit stort fokus på utvecklingsarbetet för nya mjukvarureleaser för RS BoardScanner, optimering och ett mätsystem för såglinjen. Digitala applikationer för timmerhantering och plattformen de skall köra på håller på att tas fram till ett antal pilotprojekt ihop med våra kunder.

I det europeiska samverkansprojektet Basajaun har projektet har vi varit med och slutfört arbetspaketet som definierar den gemensamma digitala plattformen för att koppla ihop en större del av värdekedjan från skog till byggnad, där vår digitala plattform kommer att användas för data från sågverkssidan. Nu inleds nästa arbetspaket att definiera arkitekturen och det arbetet kommer att ledas av RemaSawco.

Programvaran i våra mätramar är nu anpassad till Biometrias nya direktiv om volymmätning och har börjat säljas till kunder som uppgradering.

Motion Analysis

Årets inleddes med fokus på kvalitetsförbättringar av våra huvudprodukter TEMA och TrackEye. En serie stabilitetsförbättrande minor-releaser har släppts och fokus har sedan skiftat mot kommande Major-release av TrackEye, planerad till maj.

Ett framgångsrikt kundprojekt mot DGA, inriktat på deformationsanalys i 3D från strömmande video under pågående materialprovning, slutleverades i januari och har resulterat i såväl en nöjd kund som några nya nyckelfeatures till kommande ordinarie produktreleaser. Arbetet med det kundfinansierade fleråriga forskningsprojekt inriktat på att förbättra TrackEyes bildanalys och ”tracking” fortsätter enligt plan. Projektet levereras steg för steg och planeras att pågå till Q1 2021.

Det interna utvecklingsarbetet avseende den nya plattformen har tagit väsentliga steg under senaste tiden, och har lett oss fram till en mogen infrastruktur, redo att bygga riktiga produkter på. Vi planerar att ta fram första prototyperna under 2020.

Motion Analysis har under april blivit beviljade medel för ett Vinnova projekt inom materialprovning i samverkan med flera aktörer, som kommer pågå under 2020-2023, där huvuddelen av arbetsinsatsen kommer att ske under 2021.

Moderbolag
Moderbolagets intäkter uppgick till 1,0 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till –1,3 (–1,3) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till –2,2 (–1,4) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 mars 2020 uppgick till 0,0 (2,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2020 till 134,2 (120,1) Mkr och soliditeten uppgick till 87 (75) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 90 (94).

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2020 till 89 207 818 st.

Årsstämma

Styrelsen har som tidigare meddelats beslutat att skjuta på årsstämman. Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att skickas ut i god tid före årsstämman.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Effekterna av COVID-19

Vår bedömning är att effekterna av COVID-19 kommer att påverka verksamheten i högre grad under kommande kvartal. Därför har vi vidtagit åtgärder i form av kostnadsbesparingar. Exempel på sådana åtgärder är minskade konsultkostnader och att ledningen frivilligt sänkt sina löner. Vidare har en stor andel av våra medarbetare inom RemaSawco Sverige tillfälligt korttidspermitterats.

Nya order

Affärsområdet Motion Analysis har  erhållit en order om knappt 1 Mkr från franska DGA.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan 9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2019. Effekterna av COVID-19 pandemin kommer kortsiktigt att påverka orderingången och därmed intäkterna under senare delen av 2020, den långsiktiga effekterna är i dagsläget mycket osäkra.  I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Linköping den 7 maj 2020

Johan Friberg

VD
 

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsstämma

juni 2020

Delårsrapport april-juni 2020 21 augusti 2020
Delårsrapport juli-september 2020 13 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 12 februari 2021
 

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 13.00

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se
 

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order på ca 1,6 MSEK från det amerikanska försvaret

  Read Press Release
 • Image Systems' business area Motion Analysis receives an order of approx. 1.6 MSEK from the American defense

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern på drygt 2,8 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a larger group of just over SEK 2.8 million

  Read Press Release
Press Release Archive