Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – MARS 2019

Press Release – Regulatory

Första kvartalet 2019 

 • Intäkterna uppgick till 44,1 (22,3) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,9 (–1,5) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (3,4) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (3,5) Mkr.
 • Orderingången uppgick till 73,3 (27,4) Mkr.
 • Orderstocken uppgick till 98,5 (44,3) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 60 (83) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,04 (–0,09) kr 

VD har ordet

Bolagets första kvartal visar på ett genombrott i försäljningsansträngningarna och orderingången ligger på samma rekordnivå som det fjärde kvartalet 2018. Båda bolagen i koncernen bidrar till ökningen, men RemaSawco står ut genom ett antal större affärer under perioden. Orderstocken är till stor del planerad för utleverans under innevarande år och skapar förutsättningar till att uppnå vårt mål att växa med förbättrad lönsamhet. Det första kvartalet är traditionellt ett svagt kvartal resultatmässigt i koncernen, där vi bygger upp projekten för utleverans under sommarperioden. Intäkterna för RemaSawco under kvartalet är högre än föregående år, men innehåller utleveranser av inköpt mekanik med låg marginal vilket sänker bruttomarginalen under kvartalet väsentligt.

Utvecklingen under första kvartalet

RemaSawco

Första kvartalet har präglats av en stark orderingång. Vi kan notera att Röntgenprodukten som införlivats efter sammangåendet med den finska verksamheten röner intresse både i Sverige och internationellt. Den svenska verksamheten har stärkt sitt resultat ifrån föregående svaga kvartal men den finska delen har haft ett svagt kvartal som ett resultat av den svaga orderingången i fjärde kvartalet.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ett bra kvartal och fortsätter att leverera sina produkter med väldigt hög lönsamhet, ca 35% på EBITDA nivå. Under kvartalet har Motion Analysis öppnat ett försäljningskontor i Kina för att ytterligare öka ansträngningen på den kinesiska marknaden som bedöms vara fortsatt växande.

Finansiell information

Första kvartalet

Orderingången mer än fördubblades jämfört med föregående år och ökade till 73,3 (27,4) Mkr.  Orderstocken uppgick per 31 mars 2019 till 98,5 (44,3) Mkr. Intäkterna ökade till 44,1 (22,3) Mkr varav 1,2 (1,7) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen minskade till 60 (83) procent, till stor del beroende på en högre andel extern hårdvara, vilket ger en lägre bruttovinstmarginal.  Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 2,4 Mkr, uppgick till 0,9 (–1,5) Mkr, varav ändrade redovisningsprinciper avseende leasing IFRS 16 förbättrade EBITDA resultatet med 0,8 Mkr. Avskrivningarna ökade med 1,9 Mkr, varav effekten av IFRS 16 ökade avskrivningarna med 0,6 Mkr, till 3,8 (1,9) Mkr. Finansnettot försämrades med 0,3 Mkr varav effekten av IFRS 16 försämrade finansnettot med 0,2 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till –3,4 (–3,5) Mkr.
Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,2 (2,1) Mkr, varav 1,2 (1,9) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 mars 2019 till 25,5 (6,8) Mkr. Det operativa kassaflödet förbättrades med 13,7 Mkr jämfört med samma period föregående år till 11,2 (–2,5) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 mars 2019 till 57 (67) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,1) ggr.

Förvärvsanalysen avseende förvärvet av RemaSawco OY har justerats med avseende en justering i den ingående balansen vid förvärvet, vilket inneburit att goodwillposten har ökat med 3,6 Mkr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

RemaSawco har under perioden vidareutvecklat existerande produkter för att passa in i det digitala sågverket och kunna förse den digitala plattformen med data från sågverkets samtliga delar. Bra och tillförlitliga data är grunden i det digitala sågverket. Utvecklingen av den digitala plattformen och applikationer fortsätter. Applikationerna som drar nytta av data från den digitala plattformen och kommer att ge sågverken nya möjligheter att optimera, effektivisera och digitalisera sin verksamhet. Biometria har typgodkänt RS-LogProfilerX för mätning under bark och för automatisk metalldetektering. Typgodkännandet gäller både tall- och granstockar. Anpassningar av produkter på både bräd- och stocksidan för den nordamerikanska marknaden fortgår.

Motion Analysis

På produktfronten har fokus varit att utveckla nya funktioner och genomföra buggrättningar till nya versioner av våra kärnprodukter, främst inom TrackEye. Efter framgångsrik marknadsföring av vårt POM-system (som används för projektilinmätning), såldes en uppgraderad version till Frankrike, vilket medförde finansierad utveckling av en förbättrad produkt. Dessa uppgraderingar kommer också gagna andra marknader, exempelvis då vår amerikanska distributör just nu genomför en ”roadshow” i USA.

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 1,2 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till –1,2 (–1,3) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till –1,4 (–1,4) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 mars 2019 uppgick till 2,0 (0,1) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 120,1 (54,9) Mkr och soliditeten uppgick till 75 (79) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 94 (68). 

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2019 till 89 207 818 st

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Image Systems har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den framåtriktade metoden. ’Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställt per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärdeunder 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Image Systems leasingportfölj innehåller endast ett tjugotal avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar Bolaget har identifierat ett antal avtal, främst rörande fastigheter med rätt att förlänga. Som en följd av dessa övervägande har ett antal leasingkontrakt avseende kontor bedömts vara längre än kontrakten.

Effekter avseende övergång till IFRS 16, leasing

Kvartalsrapporten per den 31 mars är upprättade enligt denna nya standard vilket innebär att tillgångarna och skulderna i balansräkningen har ökats med nyttjanderätter avseende hyrda materiella anläggningstillgångar med 13,9 Mkr och leasingskulder (lång- och kortfristiga) om totalt 13,7 Mkr. Det är även en förändring i resultaträkningen då leasingkostnaden omklassificerats till avskrivning och räntekostnad, vilket minskat externa kostnader med 0,8 Mkr och ökat avskrivningarna med 0,6 Mkr och försämrat finansnettot med 0,2 Mkr.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan 9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2018. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning

Linköping den 7 maj 2019

Johan Friberg

VD

Kommande rapporteringstillfällen: 

Årsstämma    7 maj 2019 
Delårsrapport april-juni 2019  23 augusti 2019 
Delårsrapport juli-september 2019  7 november 2019 
Bokslutskommuniké 2019  14 februari 2020 

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 maj 2019 klockan 12.45. 

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041. 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive