DELÅRSRAPPORT Image Systems AB (publ) januari-juni 2022

Press Release – Regulatory

Andra kvartalet april-juni Delårsperioden januari-juni
 • Orderingången uppgick till 39,8 (46,7) Mkr.
 • Nettoomsättningen uppgick till 45,0 (44,1) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 66 (59) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 4,2 (3,6) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) kr
 • Orderingången uppgick till 82,5 (98,4) Mkr.
 • Nettoomsättningen uppgick till 79,4 (78,4) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69 (64) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 6,4 (4,1) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,06) kr.

Finansiell översikt

Mkr apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-juni 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 39,8 46,7 82,5 98,4 182,8
Orderstock, Mkr 82,7 62,4 82,7 62,4 72,0
Nettoomsättning, Mkr 45,0 44,1 79,4 78,4 158,7
Bruttomarginal, % 66 59 69 64 68
Rörelseresultat före avskrivningar
EBITDA, Mkr
4,2 3,6 6,4 4,1 19,4
EBITDA-marginal, % 9,3 8,2 8,1 5,2 12,2
Rörelseresultat EBIT, Mkr -0,5 -0,9 -3,6 -5,3 0,8
Resultat per aktie, kr -0,01 -0,01 -0,04 -0,06 0,00
Kassaflöde från den löpande
verksamheten, Mkr
9,1 0,3 11,4 neg 15,7
Soliditet, % 55 54 55 54 58
Medelantalet anställda 75 84 75 83 82

VD KOMMENTAR

”Vår målsättning är att genom fokus på mätteknik, mjukvara och återkommande intäkter bygga en koncern med god tillväxt och lönsamhet.”

Det andra kvartalet har för koncernen förlöpt enligt förväntan. Nettoomsättning och resultat ligger i nivå med föregående år. Orderingången är cirka 15 procent lägre än föregående år, vilket förklaras av den pågående renodlingen av produktportföljen inom affärsområde RemaSawco. Utfasningen av äldre produktgenerationer är ett strategiskt beslut för att framåt fokusera på ett färre antal lönsamma produkter som ska ge våra kunder ökade möjligheter till digitalisering i sågverken. På kort sikt kan detta påverka försäljningsvolymen något negativt. Det kompenseras av förbättrad lönsamhet i såld produktmix.

Affärsområde Motion Analysis uppvisar under kvartalet god utveckling med högre försäljning samt förbättrad EBITDA-marginal.

God efterfrågan

Vi har under det andra kvartalet erhållit ett antal order inom bägge affärsområdena som befäster inriktningen i vår strategi. RemaSawco har tecknat ett ramavtal med Moelven Timber som kan generera order upp till 27,4 Mkr. Det första avropet gjordes efter kvartalets utgång.

I takt med att restriktioner lyfts runt om i världen kan resor till kunderna återupptas, vilket är positivt för verksam-heten inom Motion Analysis. Tillväxten av återkommande intäkter, vilket är ett av de långsiktiga målen för Motion Analysis, utvecklas långsamt positivt.

Fokus på förändring

Koncernens strategiska mål för RemaSawco är att skapa den främsta nordiska systemleverantören inom mät-teknik, dataanalys samt optimeringslösningar för sågverksindustrin. Inom RemaSawco pågår nu den omställning som krävs och som kommunicerats tidigare. Detta förändringsarbete löper på enligt förväntan och har redan visat på positiva resultat. För att nå de högt uppsatta målen krävs bland annat en kompetensväxling. Det ska på sikt ge oss goda förutsättningar till fortsatta marginalförbättringar.

Första halvåret

Vi förbättrar kontinuerligt marginalerna i både projekt
och produktförsäljningar inom koncernen och jag kan konstatera en förbättring av både bruttomarginal och EBITDA-marginal i koncernen. Bruttomarginalen förbättrades med cirka 5 procentenheter till 69 procent medan EBITDA-marginalen förbättrades med cirka 3 procentenheter till 8,1 procent för det första halvåret.

Som sammanfattning av årets första sex månader kan
vi nu bocka av ett antal milstolpar i vår strategi. Vi har många kvar och vi rör oss i bra hastighet för att uppfylla även dessa. Vår EBITDA-marginal rör sig stabilt i en positiv riktning och vår orderstock är växande och består av projekt med god lönsamhet.

Johan Friberg

VD och koncernchef

KONCERNENs Utveckling under ANDRA kvartalet
Orderingång, omsättning och resultat

Orderingången uppgick till 39,8 (46,7) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 juni 2022 till 82,7 (62,4) Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 45,0 (44,1) Mkr, varav 2,6 (1,5) Mkr avser aktiverade utvecklingsutgifter inom båda affärsområdena.

Bruttomarginalen uppgick till 66 (59) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 4,2 (3,6) Mkr. Övriga externa kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket främst förklaras av koncernens pågående varumärkesinvesteringar samt kostnader i samband med pågående organisationsförändringar inom RemaSawco. I takt med att pandemirelaterade restriktioner lyfts så ökar även aktiviteter såsom resor. Personalkostnaderna har tillfälligt ökat under andra kvartalet på grund av organisationsförändringen.

Avskrivningarna uppgick till -4,7 (-4,5) Mkr. De ökade avskrivningarna beror på att ett antal utvecklingsprojekt färdigställts och att avskrivning påbörjats. Finansnettot uppgick till -0,3 (-0,5) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -0,6 (-1,3) Mkr.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 2,8 (1,9) Mkr, varav 2,6 (1,5) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Det operativa kassaflödet under kvartalet uppgick till 6,3 (-1,6) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 juni 2022 till 55 (54) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 (0,3) ggr.

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 30 juni 2022 till 27,7 (15,1) Mkr.

KONCERNENS UTVECKLING UNDER DELÅRSPERIODEN

Orderingången uppgick till 82,5 (98,4) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 juni 2022 till 82,7 (62,4) Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 79,4 (78,4) Mkr, varav 5,4 (3,7) Mkr avser aktiverade utvecklingsutgifter. Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Bruttomarginalen uppgick till 69 (64) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 6,4 (4,1) Mkr. Föregående år belastades rörelseresultatet av en engångspost om 1,4 Mkr för pensionskostnader inom RemaSawco. Avskrivningarna uppgick till
-10,0 (-9,4) Mkr. Finansnettot uppgick till -0,6 (-0,7) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 (-5,7) Mkr.

RemaSawco

RemaSawco levererar mät- och optimeringssystem till sågverksindustrin. Produktsortimentet som bygger på egenutvecklade mätprodukter och mjukvara, hanterar allt från timmerintag, timmersortering, såglinje och brädhantering till moderna automationslösningar.

Utveckling under andra kvartalet

Sågverksindustrin fortsätter att kännetecknas av hög aktivitet. Investeringstakten har varit oförändrad och vi kan konstatera ett fortsatt högt intresse för RemaSawcos produktportfölj. RemaSawco genomför nu den organisationsförändring som beslutades och kommunicerades under första kvartalet, med syfte att fokusera på lönsamma produkter och stärka servicenivån mot kunder. Renodlingen av produktportföljen fortsätter enligt plan genom utfasning av äldre produkter. Detta har medfört flera förfrågningar från kunderna för att ersätta de utgående produkterna. Målet med omställningen är att skapa skalbarhet och nyckelkomponenter för digitaliseringen av sågverk och dess processer.

Orderingången på 32,7 Mkr under andra kvartalet är lägre än föregående år (39,7), men i linje med bolagets förväntan givet den omstruktureringsfas som RemaSawco befinner sig i. Under kvartalet har RemaSawco bland annat erhållit en större order på 16,7 Mkr från Moelven som omfattar produkter ur hela produktportföljen. Tack vare den pågående höga förändringstakten har bolaget redan lyckats ta fram stark helhetslösning till nyckelkunderna. Nettoomsättningen på 35 Mkr är något lägre jämfört med förra året (37,2). Rörelsemarginalen före avskrivningar är något lägre jämfört med samma period föregående år, men i linje med förväntan.

Mkr apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-juni 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 32,7 39,7 67,1 84,3 155,6
Nettoomsättning, Mkr 35,0 37,2 62,1 62,9 130,3
EBITDA, Mkr 2,1 2,6 3,0 0,6 14,4
EBITDA-marginal, % 6,0 7,0 4,8 1,0 11,1

Produktutveckling

Det pågår ett intensivt arbete med att skapa ersättningsprodukter till våra nyckelkunder för alla de produkter som nu fasas ut. RemaSawco har under perioden vidareutvecklat sin lösning för digitala fingeravtryck mellan timmersortering och brädsortering, vilket resulterat i att vi också fått slutacceptans hos våra kunder. Uppgradering av Remasawcos befintliga timmersorteringssystem RS-715 fortsätter enligt plan.

Motion Analysis

Motion Ananlysis Systems erbjuder sina kunder mjukvara för att analysera höghastighetsfilm och är världsledande inom denna nisch. Mjukvaran säljs under produktnamnen TEMA och TrackEye där TEMA har huvuddelen av sina kunder inom den civila sektorn och TrackEye inom försvarsrelaterad provning eller inom flygindustrin.

Utveckling under andra kvartalet

Motion Analysis levererar ett kvartal enligt förväntan. Motion Analysis orderingång har under kvartalet varit jämnt fördelad mellan Nordamerika, Europa och Asien.

Nettoomsättningen under kvartalet påverkades positivt av den leverans till Kina som på grund av nedstängningar fick skjutas upp under föregående kvartal. Den positiva utvecklingen av EBITDA-marginalen förklaras av en gynnsam produktmix. Förutsättningarna på marknaden är fortsatt goda och verksamheten gynnas av att möjligheterna att resa till kunderna återkommit. Vi bedömer att nuvarande omvärldsläge, med ökade försvarsanslag, på sikt kan gynna försäljningen av bolagets produkter.

Mkr apr-jun 2022 apr-jun 2021 jan-jun 2022 jan-juni 2021 helår 2021
Orderingång, Mkr 7,1 7,0 15,4 14,1 27,2
Nettoomsättning, Mkr 10,0 6,9 17,3 15,5 28,4
EBITDA, Mkr 3,5 1,8 5,5 5,1 8,3
EBITDA-marginal, % 35,0 26,5 31,8 32,9 29,2

Produktutveckling

Bolaget har under kvartalet fokuserat på att färdigställa en ny generation DIC-system (Digital Image Correlation), vilket även levererats till kund. Under perioden har även Image Systems omfattande satsning på att utveckla en ny mjukvaruplattform nu gått in i nästa intensiva fas, där utveckling av 3D och 3D-nära funktionalitet implementeras som moduler till plattformen. En större release av företagets TrackEye produkt har även levererats till alla befintliga kunder.

övrig information

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,0 (1,7) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-1,6) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -2,0 (-1,4) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 30 juni 2022 uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick per den 30 juni 2022 till 137,6 (133,3) Mkr

och soliditeten uppgick till 92 (90) procent.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Under andra kvartalet tecknades ett ramavtal med Moelven Timber som kan generera order upp till 27,4 Mkr. Efter kvartalets utgång har en första order om 4,4 Mkr inom detta ramavtal erhållits från ett av koncernens sågverk, Moelven Dalaträ.

Vid årsstämman beslutades om namnbyte till Metronix AB (publ). Namnbytet syftar till att på ett bättre sätt uttrycka koncernens vision om att bygga ett ”centre of excellence” inom beröringsfri mätteknik samt att tydligare skilja på varumärkena mellan koncernen och dotterbolagen. Arbete med namnbytet pågår och i samband att namnbytet genomförs kommer en ny hemsida
att lanseras.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 75 (84). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 75.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2022 till 89 207 818.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 och relevanta avstämningar finns på sidan 14.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2021. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Finansiell kalender

Delårsrapport juli-september 2022 11 november 2022

Bokslutskommuniké  2022             10 februari 2023

Långsiktiga finansiella mål

Image Systems har som målsättning att skapa långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare. För att uppnå detta har styrelsen fastställt långsiktiga finansiella mål:

EBITDA              >15%

Soliditet              >50%

Utdelning           20% av vinst efter skatt

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför

Linköping den 19 augusti 2022

Anders Fransson           Jörgen Hermansson           Catharina Lagerstam

Ordförande styrelsen     Styrelseledamot                  Styrelseledamot 

Jan Molin                        Matilda Wernhoff                Annika Ölme

Styrelseledamot              Styrelseledamot                 Styrelseledamot 

Johan Friberg

Verkställande direktör

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 augusti 2022 klockan 08:00.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD och koncernchef, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive