Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – JUNI 2021

Press Release – Regulatory

Motion Analysis bibehåller höga marginaler

RemaSawco ökar orderingången

Andra kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 44,1 (43,8) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,6 (2,3) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till –0,9 (–2,4) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –1,3 (–1,7) Mkr.
 • Orderingången uppgick till 46,7 (26,3) Mkr.
 • Orderstocken uppgick till 62,4 (45,9) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 59 (56) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,01 (–0,02) kr.
Januari – Juni 2021
 • Intäkterna uppgick till 78,4 (87,9) Mkr.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 4,1 (4,6) Mkr.

 • Rörelseresultatet uppgick till –5,3 (–4,6) Mkr.

 • Resultatet efter skatt uppgick till –5,7 (–5,0) Mkr.

 • Orderingången uppgick till 98,4 (64,8) Mkr.

 • Orderstocken uppgick till 62,4 (45,9) Mkr.

 • Bruttomarginalen uppgick till 64 (58) procent.

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,06 (–0,06) kr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Affärsområdet RemaSawco erhåller order om drygt 7 Mkr ifrån den nordiska marknaden samt om drygt 2 Mkr ifrån Nordamerika.
  Båda ordrarna avser projekt kopplade till produkten Boardscanner.

 

VD HAR ORDET

Det är tillfredsställande att konstatera att Motion Analysis trots en något lägre omsättning fortsätter att leverera höga marginaler. Motion Analysis utvecklar prenumerationsbaserad försäljning
i en takt som möjliggör fortsatt lönsamhet under en längre transitionsperiod.

Den globalt ökade efterfrågan på sågade trävaror gör att RemaSawcos kunder – sågverken, nu levererar förbättrade resultat. Marknadsläget har under pandemin varit osäkert och investeringarna
hos våra kunder avvaktande. Vi har under det första halvåret kunna se en ökning av investeringar i RemaSawcos produktportfölj framförallt på de svenska och norska marknaderna.
Omsättning och resultat ligger fortsatt efter koncernens målsättning som en konsekvens av den historiskt låga ingången under 2020.

Vi välkomnar också Emilien Saindon som ny affärsområdeschef för RemaSawco. Emilien har rätt bakgrund och kompetens för att utveckla lönsamhet, produkter och bidra till digitalisering
inom ramen av RemaSawcos affär.

Utvecklingen under ANDRA kvartalet

RemaSawco

Under andra kvartalet har marknaden visat en fortsatt positiv trend. Låga råvarupriser och höga försäljningspriser råder för sågverken vilket gör att branchen går på högvarv.
Den finska marknaden fokuserar i dagsläget på produktion men visar en förbättrad investeringsvilja. Vi noterar en fortsatt god efterfrågan inom segementet Brädavsyning där
RemaSawcos Boardscanner röner framgångar både på hemmamarknaden och på export.

Orderingången för kvartalet är märkbart förbättrad jämfört med förgående år. Försäljningsintäkterna under kvartalet ligger på samma nivå som föregående år samtidigt om bruttomarginalen
förbättras vilket påverkar resultatet positivt.

Motion Analysis

Den asiatiska marknaden har varit fortsatt aktiv och ett flertal större licensordrar har erhållits ifrån Korea, Japan och Kina. Ett flerårigt supportavtal avseende TEMA har tagits på den franska
marknaden. Bolaget har beslutat att införa  prenumerationsbaserad försäljning i en takt som möjliggör fortsatt lönsamhet under en längre transitionsperiod.
Motion Analysis omsätter i nivå med föregående år och marginalen är stabilt god.

Finansiell information

Andra kvartalet

Orderingången uppgick till 46,7 (26,3) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 juni 2021 till 62,4 (45,9) Mkr. Intäkterna uppgick till 44,1 (43,8) Mkr varav 1,5 (1,0) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen uppgick till 59 (56) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 1,3 Mkr, uppgick till 3,6 (2,3). Avskrivningarna miskade med 0,3 Mkr
till 4,5 (4,7) Mkr. Finansnettot uppgick till –0,5 (0,7) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till –1,3 (–1,7) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 6.

Januari – Juni 2021

Orderingången uppgick till 98,4 (64,8) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 juni 2021 till 62,4 (45,9) Mkr. Intäkterna uppgick till 78,4 (87,9) Mkr varav 3,7 (2,1) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen uppgick till 64 (58) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA försämrades med 0,5  Mkr och uppgick till 4,1 (4,6). Avskrivningarna ökade med 0,2 Mkr till 9,4 (9,2) Mkr. Finansnettot uppgick till –0,7 (–0,6) Mkr . Jämförelstal för personalkostnader på sidan 5 är etablerat under tabellen Koncernens resultaträkningar i sammandrag som en konsekvens av positiv påverkan av Coronalättnader 2020 samt en negativ påverkan av poster av engångskaraktär under kvartal 1 2021. Resultatet efter skatt uppgick till –5,7 (–5,0) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 6.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4,1 (2,1) Mkr, varav 4,0 (2,1) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del
av checkkredit uppgick per den 30 juni 2021 till 15,1 (9,5) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -5,3 (4,4) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 juni 2021 till 54 (56) procent.
Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,4) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Under perioden har RemaSawco genomfört två mjukvarureleaser; en för Boardscannern och en för Optimeringsmjukvaran (RS-OPT). Produktuppdateringarna finns nu tillgängliga för våra kunder.

Basajaun-projektet, ett EU-finansierat projekt där RemaSawco utgör en av flera projektdeltagare, har nu haft halvtidsrapportering med mycket goda resultat. Syftet med projektet är att analysera de digitala värdekedjorna från Skog till Byggnad och är sedan en tid tillbaka i implementationsfasen.

Arbetet med att tillgodogöra synergieffekter till följd av sortimentsoptimering pågår, vilket bland annat kommer att resultera i release av nästa generations 3D-mätram under hösten 2021.

Det interna projektet ”connected Sawmill”, med syftet att på ett tydligt sätt förse sågverket med såväl realtidsinformation, beslutsunderlag, förslag på optimering och ett flertal rapporter, fortlöper. Utvecklingsinsatser och produktifiering kommer att intensifieras framöver.

Motion Analysis

Under det andra kvartalet har bolaget parallelt med sin utveckling av den nya mjukvaruplattformen förberett leverans av ett större DIC system till Kroatien.
Vi har även implementerat ett antal kundutvecklade nya funktioner och algoritmer i våra standardlösningar som nu kan säljas ifrån hyllan.

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 1,7 (2,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (–2,0) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till     –1,4 (–2,3) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till
0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 30 juni 2021 uppgick till 0,0 (0,2) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2021 till 133,3 (134,1) Mkr och
soliditeten uppgick till 90 (87) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 84 (91).

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2021 till 89 207 818 st.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 10 och relevanta avstämningar finns på sidan 13.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2020. Effekterna av COVID-19 pandemin kommer framgent att påverka affärsläget och möjligheterna till resande samt möjliga förseningar i beställningar eller projektgenomföranden. Vi bedömer inte att de långsiktiga effekterna av Covid-19 påverkar koncernen i stor utsträckning. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Linköping den 20 augusti  2021Johan Friberg

VD

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport juli-september 2021

12 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 11 februari 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 5 maj 2022
Årsstämma 2022 5 maj 2022
 

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades genom nedanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 augusti 2021 klockan 08.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD och koncernchef, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive