Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – JUNI 2020

Press Release – Regulatory

AO Motion Analysis bibehåller höga marginaler

AO RemaSawco påverkas av Corona men sänker kostnader

Andra kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till 43,8 (51,4) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,3 (2,4) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –2,4 (–1,3) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –1,7 (–2,2) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,02 (–0,02) kr
 • Orderingången uppgick till 26,3 (43,3) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 45,9 (84,2) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 56 (66) procent

Januari – Juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 87,9 (95,5) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 4,6 (3,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –4,6 (–4,2) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –5,0 (–5,6) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,06 (–0,06) kr
 • Orderingången uppgick till 64,8 (116,6) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 45,9 (84,2) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 58 (63) procent
   

VD har ordet

Vi kan konstatera att den pågående Corona-krisen har hämmat bolagets orderingång och intäkter under det första halvåret. Motion Analysis har sett en mindre påverkan och bibehåller höga marginaler i sin försäljning och förutser en fortsatt stabil marknad globalt. RemaSawco har påverkats i större utsträckning och bolaget har genomfört ett antal kostnadsbesparande åtgärder med hjälp av såväl statligt stöd som egna initiativ. Totalt har koncernen sänkt kostnader med storleksordningen 16% jämfört med första halvåret föregående år och ca 28% under Q2 jämfört med föregående år. Sågverken har varit försiktiga i sina investeringar under första halvåret. Det underliggande behovet kvarstår och vi förutser att marknaden kommer att ta fart under hösten. RemaSawco har under perioden erhållit sin första order avseende en RS-BoardScannerQ i Österrike vilket öppnar nya marknader i södra Europa för bolagets framtida försäljning.

Utvecklingen under andra kvartalet

RemaSawco

Orderingången har kraftigt reducerats under perioden jämfört med föregående år som en konsekvens av sågverkens avvaktande inställning till nyinvesteringar i kölvattnet av Corona-pandemin. Det underliggande behovet kvarstår och vi förväntar oss en återgång till mer normala nivåer. Bolaget agerade snabbt och kraftfullt i början av Corona, vilket har resulterat i minskade kostnader under andra kvartalet jämfört med föregående år. Perioden har varit intensiv då ett flertal större projekt förberetts inför leverans under sommarmånaderna.

Motion Analysis

Orderingången är i stort sett oförändrad. Bolagets globala exponering mot institutionella kunder har tjänat oss väl under den pågående pandemin och affärsområdet bibehåller höga marginaler på sin försäljning. Försäljningen har företrädelsevis bestått av licenser av TEMA och TrackEye samt supportavtal. Vi har erhållit en större TrackEye order ifrån Kina om ca 2,1 MSEK.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Orderingången uppgick till 26,3 (43,3) Mkr och orderstocken uppgick per 30 juni till 45,9 (84,2) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 43,8 (51,4) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 56 (66) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,3 (2,4) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 4,7 (3,7) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,6 (2,5) Mkr. Skattekostnaden uppgick till 0,0 (0,2) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till – 1,7 (–2,2) Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari – juni 2020

Orderingången uppgick till 64,8 (116,6) Mkr.  Orderstocken uppgick per den 30 juni till 45,9 (84,2) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 87,9 (95,5) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 58 (63) procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,6 (3,3) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 9,2 (7,5) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 5,1 (5,1) Mkr. Finansnettot förbättrades med 0,9 Mkr till –0,6 (–1,5) Mkr, beroende på positiva valutakursdifferenser. Skattekostnaden uppgick till 0,2 (0,1) Mkr.  Resultatet efter skatt uppgick till –5,0 (–5,6) Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,1 (4,2) Mkr, varav 2,1 (3,2) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 30 juni 2020 till 9,5 (9,3) Mkr. Bolaget har erhållit en ytterligare kreditfacilitet om 15 Mkr för att hantera tilläggsköpeskillingen avseende RemaSawco Oy.  Det operativa kassaflödet uppgick till 4,4 (0,4) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 juni 2020 till 56 (58) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,3) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Vi har under perioden lanserat två nya releaser. Vår marknadsledande RS-BoardScannerQ har anpassats för ny hårdvara och fått flera nya funktioner och vi har dessutom släppt en release av mätenheten RS-Con som är ett mätverktyg i såglinjen. Dessa båda produkter är viktiga komponenter i det digitala sågverket. Vår röntgenbaserade produkt för inmätning och kvalitetskontroll av timmer, RS-LogProfiler, har uppdaterats med ny funktionalitet och förbättrad prestanda. Vi har under perioden utvecklat en första version av en AI-baserad mjukvara för stocksortering, vilken testats med gott resultat. Denna produkt förväntas ge ett förbättrat utbyte för sågverken i framtiden.

Motion Analysis

Kvartalet har präglats av delleveranser inom kundfinansierade projekt som förbättrar TrackEyes tekniska höjd. Vi har under perioden släppt årets release av TrackEye vilken innehåller ett stort antal nya moduler och förbättringar. Bolaget har påbörjat nyinvesteringar avseende förbättringar av användarupplevelse och gränssnitt i alla våra mjukvaror vilket kommer att påverka framtida releaser i positiv bemärkelse för våra kunder. Därtill har vi tagit ytterligare steg inom utvecklingen av den framtida teknikplattformen, där vi har byggt på de sista stegen av infrastrukturen, innan vi kan rikta in utvecklingen mot mer produktinriktade lösningar.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,1 (2,4) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –2,3 (–3,6) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2020 till 0,2 (0,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2020 till 134,1 (117,9) Mkr och soliditeten uppgick till 87 (77) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 91 (96). Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 91.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2020 till 89 207 818 st.

Årsstämma

Årsstämman hölls den 24 juni i bolagets lokaler i Linköping. Stämman beslöt att öka antalet styrelseledamöter till 6 (5) ledamöter och Anders Fransson representerande den största aktieägaren Tibia Konsult invaldes som nyinvald ledamot. I övrigt omvaldes styrelsen i sin helhet.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. 

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 8 och relevanta avstämningar finns på sidan 10.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2019. Effekterna av COVID-19 pandemin kommer kortsiktigt att påverka orderingången och därmed intäkterna under senare delen av 2020, de långsiktiga effekterna är i dagsläget mycket osäkra.  I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Styrelsens försäkran

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Linköping den 21 augusti 2020

            Styrelsen

Thomas Wernhoff                                           Catharina Lagerstam                               Örjan Johansson

Ordförande                                                       Styrelseledamot                                        Styrelseledamot

Hans Malm                                                        Annika Ölme                                         Anders Fransson

Styrelseledamot                                               Styrelseledamot                                        Styrelseledamot

                                                                            Johan Friberg

                                                                            VD

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport juli-september 2020 13  november 2020
Bokslutskommuniké 2020 12 februari 2021

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 augusti 2020 klockan 08.00. 

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

 

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041.

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från större koncern inom skogsindustrin på strax under 7,5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business unit RemaSawco receives order from a larger group within the forest industry worth just under 7.5 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från kanadensisk partner på knappt 2,2 MSEK

  Read Press Release
 • Image System's business area RemaSawco receives an order from a Canadian partner of just under SEK 2.2 million

  Read Press Release
Press Release Archive