Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2021

Press Release – Regulatory

Fjärde kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 44,2 (39,8) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 7,5 (-3,9) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (-8,4) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (-13,0) Mkr.
 • Orderingången uppgick till 51,7 (37,7) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 70 (64) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 (-0,15) kr.

Januari – december 2021

 • Intäkterna uppgick till 158,7 (167,2) Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 19,4 (4,6) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (–12,9) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 (–18,3) Mkr.
 • Orderingången uppgick till 182,8 (135,9) Mkr.
 • Orderstocken uppgick till 72,0 (39,0) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 68 (61) procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 (–0,21) kr.

VD HAR ORDET

Efter en stark avslutning på året med en rörelsemarginal EBITDA, om cirka 17 procent under det fjärde kvartalet, kan vi konstatera att koncernens fokus på kostnads-besparingar och lönsamhet har givit resultat. Koncernen redovisar för helåret en all-time-high EBITDA-marginal på 12 procent och närmar sig det långsiktiga finansiella målet om 15 procent EBITDA.

Motion Analysis har upplevt ett svagt fjärde kvartal, vilket främst förklaras av minskad försäljningsvolym. Affärs-områdets förutsättningar att resa globalt och träffa kunder har fortsatt varit svåra under det gångna året. Trots dessa utmaningar redovisar Motion Analysis en tillfredsställande rörelsemarginal för helåret om cirka 30 procent. Vi noterar samtidigt att orderingången ökar jämfört med tidigare år, vilket indikerar en tillbakagång till tillväxt.

Med bruttomarginaler som normalt överstiger 90 procent är lönsamheten för Motion Analysis direkt kopplad till försäljningsvolym. Motion Analysis satsar därför på att effektivisera sin försäljningsprocess. Under det fjärde kvartalet har bolaget öppnat ett försäljnings- och supportkontor i USA. Som vi tidigare kommunicerat så pågår det en omställning till en prenumerationsbaserad affärsmodell och ledningen bedömer att rörelse-marginalen initialt kommer att sjunka. Efterhand som andelen prenumerationsförsäljning ökar kommer intäktsflödena bli jämnare och lönsamheten högre.

Koncernens högre bruttomarginal under fjärde kvartalet och helåret hänförs främst till utvecklingen inom RemaSawco, som gör sitt bästa kvartal någonsin med en rörelsemarginal EBITDA överstigande 20 procent. Jag kan konstatera att en gynnsam projektmix, kombinerat med lägre fasta kostnader och en affärsvolym i nivå med föregående år, bäddat för en förbättring av resultatet på helåret om drygt 16 Mkr, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om drygt 11 procent.

Koncernens strategiska mål för RemaSawco är att skapa den främsta nordiska systemleverantören inom mätteknik, dataanalys samt optimeringslösningar för sågverksindustrin. Vi har under året tillsatt en ny verkställande direktör för RemaSawco och gjort genomgripande förändringar i dess ledning. Under det fjärde kvartalet togs beslut om att renodla bolagets produktportfölj och att investera i nya produktgenerationer i syfte att öka skalbarheten i affären och möjliggöra expansion. Affärsområdet har beslutat att genomföra en omorganisation för att förstärka fokus på lönsamma produkter och stärka servicenivån mot kunder.

Affärsområdet fokuserar nu på utvecklingen av ett färre antal spjutspetsprodukter, vilket kan påverka både omsättning och bruttomarginal, men skall på sikt bidra till ett högre rörelseresultat för koncernen.

Vi går in i 2022 med hög förändringstakt och investerar inom båda affärsområdena. Tillsammans med goda underliggande marknadsförutsättningar bedömer vi att det på sikt ger oss goda möjligheter till tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Johan Friberg

VD och koncernchef

Utvecklingen under FJÄRDE kvartalet

RemaSawco

RemaSawco redovisar sitt bästa kvartal någonsin i bolagets historia med en rörelsemarginal EBITDA som överstiger 20 procent. Lönsamheten har ökat som ett resultat av flera faktorer, bland annat effektivitetsförbättringar i levererade projekt med höga marginaler och en gynnsam projektmix. Dessutom bidrar tidigare kostnadsbesparingar i form av personalneddragningar, lägre kostnader för resor och marknadsföring under pandemin samt en engångspost efter lagerförsäljning i samband med renodling av produktportföljen.

Orderingången utvecklades positivt under fjärde kvartalet och ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Sågverksmarknaden har visat fortsatt lönsamhet under året och RemaSawco ser ett uppdämt behov hos sågverken att investera i produktionsoptimerande utrustning och mjukvara. Vi noterar särskilt ett fortsatt högt intresse inom brädscanningsområdet, där RemaSawco erbjuder flaggskeppsprodukten RS-BoardScanner.

Under det fjärde kvartalet har bolaget påbörjat en renodling av produktportföljen genom utfasning av ett större antal äldre produkter. Detta kommer innebära ett skifte för RemaSawco som bolag där syftet är att kunna fokusera på innovation för nya produkter och nya teknologier inom digitalisering av sågverk samt att förbättra underhållserbjudandet.

Affärsområdet har under kvartalet genomfört förändringar i bolagsledningen samt initierat en intern omorganisation för att öka utvecklingstakten och stärka kundnöjdheten.

Motion Analysis

Affärsområdets övergång till en prenumerationsbaserad affärsmodell fortskrider och takten har ökat något jämfört med tidigare kvartal. Förutsättningarna har förbättrats på samtliga av företagets geografiska marknader och orderingången ökade jämfört med föregående år. Order på ytterligare två stycken Digital Image Correlation system har erhållits från den kinesiska marknaden. Kvartalets omsättning och resultat är lägre jämfört med föregående år, vilket förklaras av fortsatta utmaningar under den pågående pandemin och som en konsekvens av den pågående övergången till ny affärsmodell.

Bolaget har under det fjärde kvartalet beslutat att anställa personal i USA. Genom lokal närvaro kan bolaget stödja försäljning och support på den amerikanska kontinenten och Motion Analysis har nu egna försäljnings- och supportkontor i USA, Frankrike, Israel och Kina. Bolaget bedömer att utvecklingen av försäljningsmodellen med ökad digitalisering av affärsavslut, understött av lokal personal inom både försäljning och support, skapar de bästa förutsättningarna för kunderna.

Finansiell information

Fjärde kvartalet

Orderingången uppgick till 51,7 (37,7) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 december 2021 till 72,0 (39,0) Mkr. Intäkterna uppgick till 44,2 (39,8) Mkr varav 1,6 (1,4) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen uppgick till 70 (64) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 11,4 Mkr och uppgick till 7,5 (-3,9) Mkr. Avskrivningarna ökade med 0,1 Mkr till 4,6 (4,5) Mkr. Finansnettot uppgick till –0,5 (–2,3) Mkr . Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (–13,0) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 8.

Januari – december 2021

Orderingången uppgick till 182,8 (135,9) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 december 2021 till 72,0 (39,0) Mkr. Intäkterna uppgick till 158,7 (167,2) Mkr varav 6,5  (4,5) avser aktiverade utvecklingsutgifter. Bruttomarginalen uppgick till 68 (61) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 14,8 Mkr och uppgick till 19,4 (4,6). Avskrivningarna ökade med 1,1 Mkr till 18,6 (17,5) Mkr. Finansnettot uppgick till –1,3 (–3,5) Mkr.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 8,1 (17,7) Mkr, varav 7,9 (4,8) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 december 2021 till 22,6 (15,3) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 5,7 (8,4) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 december 2021 till 58 (59) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 (0,2) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Under kvartalet har RemaSawco släppt den årliga uppdateringen av mjukvaran till RS-BoardScanner. Denna uppdaterade mjukvara innehåller bland annat förbättrade algoritmer för att bedöma hållfasthet i brädor. Bolaget har implementerat amerikanska kravställningar i RS-BoardScanner, vilket gör att sågverk som exporterar till USA kommer att kunna sälja kvalitetssorterade brädor i enlighet med amerikanska direktiv.

Den utveckling som gjorts i Österrike i nära samarbete med kund har resultat i en anpassning av RS-BoardScanner som möjliggör merförsäljning i de tyskspråkiga marknaderna. Vidare fortsätter RemaSawco att utveckla en ny generation av produkter inom 3D scanning av stockar. Denna produkt planeras släppas på den svenska marknaden under 2022.

Motion Analysis

Bolagets utveckling av en ny plattform har nu passerat en första skarp milstolpe i och med den första leveransen till kund. I samband med lansering av bolagets nya mjukvaruplattform kommer även en re-branding av produkten att göras under 2022 då vi går från en mjukvara till en mjukvaruplattform. Integration mot externa mjukvaror, såsom MatLab, Microsoft och andra ledande programvaror, kommer löpande att bli gränssnitt mot den nya plattformen som kommer att kallas tema (TrackEye Motion Analysis).

Bolaget har även utvecklat större uppgraderingar inom Digital Image Correlation som används för att mäta hållfasthet i materialprovning.

Tillsammans med Visual Sweden har bolaget deltagit i en studie av ”Augmented Reality och Visualisering” där applikationsområden som berör Motion Analysis kundbas utvärderats med goda resultat.

Moderbolag

Moderbolagets intäkter uppgick till 3,4 (4,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (–5,9) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till     4,9 (–1,7) Mkr. Moderbolaget har erhållit ett koncernbidrag om 6,6 Mkr från dotterbolaget Image Systems Nordic AB. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 december 2021 uppgick till 0,2 (0,4) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick per den 31 december 2021 till 139,6 (134,7) Mkr och soliditeten uppgick till 94 (92) procent.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter rapportperiodens utgång.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 82 (90). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 81.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 december 2021 till 89 207 818.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma kommer att hållas den 5 maj 2022 kl.14.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i  Linköping.

Årsredovisningen för 2021 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på företagets hemsida under vecka 15.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 11 och relevanta avstämningar finns på sidan 14.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2020. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Linköping den 11 februari 2022

Styrelsen

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsredovisning 2021 April 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 5 maj 2022
Årsstämma 2022 5 maj 2022
Delårsrapport april-juni 2022 19 augusti 2022
Delårsrapport juli-september 2022 11 november 2022
Bokslutskommuniké 10 februari 2023

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 februari 2022 klockan 08.00.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD och koncernchef, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive