Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2020

Press Release – Regulatory

Fortsatt kostnadsreduktion för RemaSawco

Motion Analysis redovisar bra resultat

Fjärde kvartalet 2020

 • Orderingången uppgick till 37,7 (70,3) Mkr
 • Intäkterna uppgick till 39,8 (54,9) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -3,9 (2,6) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –8,4 (–1,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –13,0 (–2,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,15 (–0,03) kr
 • Bruttomarginalen uppgick till 64 (58) procent

Januari – December 2020

 • Orderingången uppgick till 135,9 (211,0) Mkr
 • Intäkterna uppgick till 167,2 (211,7) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 4,6 (12,6) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –12,9 (–4,4) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –18,3 (–7,0) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,21 (–0,08) kr
 • Orderstocken uppgick till 39,0 (64,0) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 61 (58) procent

VD har ordet

Koncernens försäljning och resultat påverkas starkt under sista kvartalet av den låga orderingången under tidigare kvartal. Corona-epidemin har framförallt påverkat affärsområdet RemaSawco negativt och tagit sig uttryck i en avvaktande investeringsvilja under året hos sågverken. Sågverksbranschen har dock under året producerat med god lönsamhet och det underliggande investeringsbehovet och marknadsförutsättningarna kvarstår. Affärsområdet bedömer att marknadsandelarna i Norden, trots det svaga året, förbättrats.

Koncernen har i efterhand under året som affärsläget klarnat genomfört ett antal kostnadsbesparingsprogram som givit en permanent sänkning av de operationella kostnaderna på årsbasis med storleksordningen 10 Mkr. I tillägg till detta tar koncernen engångskostnader under det fjärde kvartalet i samband med personalminskningar och övriga engångskostnader om totalt ca -5,4 Mkr (0,0). Under kvartalet har koncernen slutfört köpet av RemaSawco Oy vilket föranleder en räntekostnad av engångskaraktär om ca 2,3 Mkr (0,0). EBITDA justerat för poster av engångskaraktär uppgår till ca 10 Mkr vilket motsvarar en nivå om 6% ifrån föregående år.

Affärsområdet Motion Analysis är också påverkade av Corona-epidemin, men lyckas ändock med konststycket att leverera en marginal före avskrivningar om närmare 40% på helåret. Under den senare delen av 2020 har Motion Analysis ökat kostnadsbasen något i och med satsningen på ett utvecklingscenter i Israel. Detta förväntas ge positiv effekt på försäljningen 2022.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2020 omsatte koncernen 167 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

 

Utvecklingen under fjärde kvartalet

RemaSawco

Under det fjärde kvartalet intensifierades orderläggningen något bland våra kunder från de låga nivåerna tidigare kvartal under 2020. Sågverken har generellt avvaktat investeringar under 2020 samtidigt som deras produktion gått på högvarv. Detta har påverkat affärsområdets omsättning och resultat negativt under kvartalet. Bolaget har genomfört kraftiga kostnadsbesparingar under året och intensifierat dessa under det fjärde kvartalet. Affärsområdet tar engångskostnader under året om totalt  ca 3,3 Mkr i personalneddragningar samt övriga engångsposter. Vi ser en tydlig positiv trendförändring i beteendet hos våra kunder avseende investeringsviljan. Marknadsförutsättningarna är fortsatt osäkra men givet den kostnadsbas affärsområdet nu har bedöms affärsområdet lönsamt i enlighet med koncernens krav på samma omsättningsnivåer som 2020.

Motion Analysis

Under kvartalet har Motion Analysis påbörjat uppbyggnaden av ett utvecklingscenter i Israel, vilket höjer kostnadsbasen något. Vidare har Motion Analysis tagit ytterligare steg i att förändra sin affärsmodell från mjukvarulicenser till prenumerationsbaserade avtal med sina kunder. Vi kommer under 2021 att successivt omvandla en stor del av vår nyförsäljning till prenumerationsbaserade licenser. Detta kan påverka intäkterna något negativt till en början. Vi bedömer dock att lönsamheten i bolaget är så pass god samt att marknadsförutsättningarna är gynnsamma för införandet under 2021.

Nettoomsättning och resultat

Fjärde kvartalet

Orderingången uppgick till 37,7 (70,3) Mkr och orderstocken uppgick per 31 december till 39,0 (64,0) Mkr. Nettoomsättningen minskade till 39,8 (54,9) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 64 (58) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till –3,9 (2,6) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 4,5 (4,5) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,6 (2,6) Mkr. Finansnettot uppgick till –2,3 (0,1) Mkr som en konsekvens av slutförhandling med tidigare ägarna till RemaSawco Oy. Skattekostnaden uppgick till –2,3 (–1,0) Mkr som en konsekvens av att Motion Analysis återför förlustavdrag om 2,5 Msek.  Resultatet efter skatt uppgick till –13,0 (–2,8) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari – december 2020

Orderingången uppgick till 135,9 (211,0) Mkr. Orderstocken uppgick per den 31 december till 39,0 (64,0) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 167,2 (211,7) Mkr. Minskningen beror till största del på lägre omsättning i RemaSawco som följd av Corona-epidemin. Bruttomarginalen uppgick till 61 (58) procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick 4,6 (12,6) Mkr. EBITDA belastas med kostnader av engångskaraktär om 5,4 MKr enligt tabellen nedan. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 17,5 (17,0) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 10,2 (10,2) Mkr. Finansnettot uppgick till –3,5 (–2,3) Mkr. Skattekostnaden uppgick till –1,9 (–0,3) Mkr.  Resultatet efter skatt uppgick till –18,3 (–7,0) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5. Koncernen har under året tagit kostnader av engångskaraktär enligt tabellen nedan.

[MKr] Jan-dec 2020 Jan-dec 2019
Totala intäkter 167,2 211,7
Råvaror och förnödenheter –64,5 –88,4
Bruttomarginal 102,7 (61%) 123,3 (58%)
Operationella kostnader -98,1 -110,7
Rörelseresultat för avskrivningar EBITDA 4,6 12,6
Jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär
 • Personalkostnader
 • Övriga kostnader
3,61,8 0,00,0
Justerat rörelseresultat före avskrivningar EBITDA 10,0 (6%) 12,6 (6%)

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 17,7 (15,6) Mkr, varav 12,0 Mkr avser förvärvet RemaSawco Oy (tilläggsköpeskilling) samt 4,8 (4,3) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick per den 31 december 2020 till 15,3 (7,0) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 december 2020 till 59 (56) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till 8,4 (–10,2) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,2 (0,4) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

RemaSawco fortsätter sin utveckling mot att digitalisera sina produkter och system och skapa en digital plattform genom att anpassa bolagets produkter mot Industri 4.0 och ökade krav på säkerhet.

En viktig parameter för industrin i sin helhet är att standardisera informationsmodeller och gränssnitt. Utvecklingen sker tillsammans med samarbetspartners i det EU-finansierade projektet Basajaun och tillsammans med specifika kunder.

Motion Analysis

Fjärde kvartalet innebar en årlig huvuduppgradering av standardprodukten TEMA, som denna gång bland annat innehöll stora förbättringar inom DIC samt integration mot datainsamlingssystem. Vidare har bolaget arbetat med projektleveranser till kunder innehållande förbättringar av TrackEye.

Efter några år av förberedande infrastrukturarbeten levererades den första kundspecifika applikationen baserat på den skarpa infrastrukturen i den nya teknikplattformen. Detta har lagt grunden för att nu kunna rikta in utvecklingen mot mer generella applikationer. För att stärka fokuset på utvecklingen inom Nya Plattformen har ett produktutvecklingscenter etablerats i Israel, med huvudinriktning på framtida DIC-lösningar.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,2 (4,9) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –1,7 (14,9) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 0,4 (0,1) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2020 till 134,7 (136,4) Mkr och soliditeten uppgick till 92 (88) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 90 (95). Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 87.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 december 2020 till 89 207 818 st.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 5 maj 2021 kl.14.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 8 och relevanta avstämningar finns på sidan 10.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2018. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning

Linköping den 12 februari 2021

Styrelsen

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsredovisning 2020 April 2021
Delårsrapport januari-mars 2021 5 maj 2021
Årsstämma
Delårsrapport april-juni 2021
Delårsrapport juli-september 2021
Bokslutskommuniké 2021
5 maj 2021
20 augusti 2021
12 november 2021
18 februari 2022

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den

12 februari 2021 klockan 08.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive