Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2019

Press Release – Regulatory

Fjärde kvartalet 2019

 • Orderingången uppgick till 70,3 (74,8) Mkr
 • Intäkterna uppgick till 54,9 (48,2) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,6 (1,8) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –1,9 (–1,1) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –2,8 (9,6) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,03 (0,17) kr
 • Bruttomarginalen uppgick till 58 (59) procent

Januari – December 2019

 • Stark organisk tillväxt
 • Orderingången uppgick till 211,0 (163,1) Mkr
 • Intäkterna uppgick till 211,7 (160,8) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 12,6 (8,4) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –4,4 (–1,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –7,0 (5,5) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,08 (0,13) kr
 • Orderstocken uppgick till 64,0 (65,8) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 58 (63) procent

VD har ordet

För koncernen är det fjärde kvartalet är i linje med föregående år avseende de flesta nyckeltalen. 2018 hade en positiv skatteeffekt om ca 12 MSEK, vilket påverkar jämförelsen av resultaten efter skatt.

Koncernen ökar försäljningen kraftigt med viss växtvärk och EBITDA marginalen är på motsvarande nivå med förra året.

Avseende helåret kan vi konstatera att Motion Analysis briljerar i lönsamhet och växer med drygt 30 procent samtidigt som marginalen förstärks. Koncernens organiska tillväxt, justerat för fjolårets förvärv, uppgick till drygt 20 procent. RemaSawco har sett en stark tillväxt av försäljningen men lönsamheten är en besvikelse. RemaSawco har valt att kostnadsföra integrationsprojekt avseende implementering av den finska röntgenutrustningen till svenska förhållanden. Totalt har vi kostnadsfört ca 4,5 MSEK av engångskaraktär som belastar resultatet negativt i fjärde kvartalet. Efter vår satsning på tillväxt går nu koncernen in i en fas av att fokusera på lönsamhet. Det är framförallt RemaSawco som behöver förbättra sina marginaler. Ett antal interna projekt har initierats under slutet av 2019 som förväntas löpande ge resultat under 2020 avseende både kostnadsmassa och bruttomarginal.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2019 omsatte koncernen 212 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

 

Utvecklingen under fjärde kvartalet

RemaSawco
Orderingången i den svenska verksamheten för det fjärde kvartalet var fortsatt god trots vikande virkespriser under hösten. Affärsområdet erhöll en större beställning ifrån Stenvalls Trä under december månad vilken även inkluderar komponenter för att vara kompatibel med den framtida digitaliseringen av sågverkens produktionsmiljö. Lönsamheten i RemaSawco är svag vilket kan hänföras till del från kostnader tagna för att integrera röntgenavsyningsutrustning till svenska förhållanden. Dessa kostnader är av engångskaraktär vilka påverkar periodens resultat negativt med ca 4,5 msek. Den finska marknaden har varit svag under perioden vilket avspeglas i resultatet.

Motion Analysis
Motion Analysis gör ett mycket bra kvartal och fortsätter att leverera en marginal överstigande 40 procent. Kvartalet har präglats av en växande omsättning i Asien och ett antal större leveranser till projekt i Europa. Mixen mellan TEMA och TrackEye fortsätter att ligga på en jämn nivå och generellt kan vi konstatera att mängden ev mellanstora order ökar, vilket skapar grunden i tillväxten. Motion Analysis har börjat saluföra TEMA som SaaS och ett antal kunder kommer till varje månad. Denna nya affärsmodell avser vi att försiktigt implementera över de närmsta kommande åren.

 

Nettoomsättning och resultat

Fjärde kvartalet
Orderingången uppgick till 70,3 (74,8) Mkr och orderstocken uppgick per 31 december till 64,0 (65,8) Mkr. Nettoomsättningen ökade uppgick till 54,9 (48,2) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 58 (59) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,6 (1,8) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 4,5 (2,9) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,6 (2,6) Mkr. Finansnettot uppgick till 0,1 (–1,0) Mkr. Skattekostnaden uppgick till –1,0 (11,7) Mkr. Inga ytterligare aktiveringar av förlustavdrag har gjorts.  Resultatet efter skatt uppgick till –2,8 (9,6) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari – december 2019
Orderingången uppgick till 211,0 (163,1) Mkr. Orderstocken uppgick per den 31 december till 64,0 (65,8) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 211,7 (160,8) Mkr. Ökningen beror på ökad omsättning i RemaSawcos svenska del och ökade intäkter i Motion Analysis. Bruttomarginalen uppgick till 58 (63) procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick 12,6 (8,4) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 17,0 (10,3) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 10,2 (8,4) Mkr. Finansnettot uppgick till –2,3 (–2,3) Mkr. Skattekostnaden uppgick till  –0,3 (9,7) Mkr.  Resultatet efter skatt uppgick till –7,0 (5,5) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 15,6 (45,9) Mkr varav 5,8 Mkr avser villkorad tilläggsköpeskilling för förvärvet av RemaSawco OY, investeringar i inventarier om 5,5 (1,5) Mkr och 4,3 (6,1) Mkr avser balanserade utvecklingskostnader. Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick per den 31 december 2019 till 7,0 (14,8) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 december 2019 till 56 (62) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till –10,2 (–54,7) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,2) ggr. Kvarvarande tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av RemaSawco Oy uppgår till maximalt 16,2 Mkr. Tilläggsköpeskillingen innehåller inga resultatkrav utan endast att huvudägarna kvarstår i tjänst till sommaren 2020. Tilläggsköpeskillingen kan komma att reduceras mot lämnade garantier.

Forskning och utveckling

RemaSawco
Under Q4 har det varit fokus på utveckling av infrastruktur och applikationer till det digitala sågverket, bland annat genom EU projektet Basajaun. Bolaget har tagit fram ett nytt AI-baserat system för kvalitetssortering av stockar som ihop med data från det digitala sågverket gör det väldigt mycket enklare för ett sågverk att skapa och optimera sorteringsmodeller.

Biometria kommer med nya direktiv om inmätning (FUB – Fysikalisk Volym Under Bark), så vi har anpassat programvaran för befintliga mätsystem för att kunna hjälpa kunder när direktivet verkställs.

Motion Analysis
Under sista kvartalet fortsatte arbetet med våra två stora utvecklingsprojekt baserade på TrackEye. Leveranser har skett, och kompletteringsinsatser ska säkerställa bra slutleveranser under kommande kvartal.

En uppdaterad version av TEMA, T2020, har också släppts, vilken exempelvis innehöll en helt ny, automatiserad, process för linskalibrering. Vi har dessutom påbörjat en översyn av våra interna processer för utvecklingsarbete och kvalitetskontroll

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,9 (4,4) Mkr och resultat efter skatt uppgick till 14,9 (5,0) Mkr. Moderbolaget har erhållit ett koncernbidrag om 25,0 Mkr från dotterbolaget image Systems Nordic AB. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (66,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 31 december 2019 till 0,1 (7,3) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2019 till 136,4 (121,5) Mkr och soliditeten uppgick till 88 (76) procent.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 95 (83). Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 93.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 31 december 2019 till 89 207 818 st.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2020 kl.14.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Redovisningsprinciper
Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Image Systems har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den framåtriktade metoden. ’Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Image Systems leasingportfölj innehåller endast ett tjugotal avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar. Bolaget har identifierat ett antal avtal, främst rörande fastigheter med rätt att förlänga, som en följd av dessa övervägande har ett antal leasingkontrakt avseende kontor bedömts vara längre än kontrakten.

Effekter avseende övergång till IFRS 16 Leasingavtal
Bokslutskommunikén per den 31 december är upprättad enligt denna nya standard vilket innebär att tillgångarna och skulderna i balansräkningen har ökats med nyttjanderätter avseende hyrda materiella anläggningstillgångar med 19,3 Mkr och leasingskulder (lång- och kortfristiga) om totalt 19,3 Mkr. Det är även en förändring i resultaträkningen då leasingkostnaden omklassificerats till avskrivning och räntekostnad, vilket ackumulerat minskat externa kostnader med 3,4 Mkr och ökat avskrivningarna med 2,8 Mkr och försämrat finansnettot med 0,6 Mkr.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 8 och relevanta avstämningar finns på sidan 10.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2018. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Linköping den 14 februari 2020

Styrelsen

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsredovisning 2019   April 2020
Delårsrapport januari-mars 2020   7 maj 2020
Årsstämma
Delårsrapport april-juni 2020
Delårsrapport juli-september 2020 Bokslutskommuniké 2020
  7 maj 2020
21 augusti 2020
13 november 2020
12 februari 2021

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den

14 februari 2020 klockan 08.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041

Links and Media

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive