Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2018

Press Release – Regulatory

Fjärde kvartalet 2018

 • Orderingången uppgick till 74,8 (35,3) Mkr
 • Intäkterna uppgick till 48,2 (43,3) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,8 (7,0) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –1,1 (5,1) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,6 (16,1) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (0,42) kr
 • Bruttomarginalen uppgick till 59 (63) procent
 • Nyemission om 60,2 Mkr netto genomförd under november. 

Januari – December 2018

 • Orderingången uppgick till 163,1 (136,1) Mkr
 • Intäkterna uppgick till 160,8 (133,6) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) och förvärvskostnader uppgick till 10,2 (8,5) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,4 (8,5) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –1,9 (1,1) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,5 (11,7) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,31) kr
 • Orderstocken uppgick till 65,8 (36,9) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 63 (64) procent 

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Fortsatt stark orderingång

 

VD har ordet

Orderingången för det fjärde kvartalet är den högsta i bolagets historia, den positiva trenden har fortsatt under det första kvartalet 2019, vilket ger tillförsikt för 2019. Image Systems gör ett fjärde kvartal som resultatmässigt är sämre än föregående år. Försämringen  kan tillföras den svenska delen av RemaSawco som efter tre kvartal av svag orderingång inte når upp till de försäljningsintäkter och det resultat som planerats och förväntats. Den finska delen av RemaSawco visar på ett gott resultat under perioden juni-december som till viss del uppväger det svenska resultatet. Motion Analysis gör ett bra kvartal och ett mycket bra år och fortsätter att leverera mycket god lönsamhet till koncernen. Intäkter och rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader för helåret förbättras jämfört med föregående år och bolaget levererar en bruttomarginal som är jämförbar med föregående år.

Utvecklingen under fjärde kvartalet

RemaSawco

Orderingången i den svenska verksamheten för det fjärde kvartalet var den högsta någonsin. Vi kan nu se tecken på att, den under året rådande högkonjunkturen för sågverken, sakta avmattas något, vilket bedöms som positivt för RemaSawcos verksamhet. Den svenska delen gör ett svagt resultat vilket endast till del vägs upp av den finska verksamheten. Den finska delen har haft ett svagt kvartal avseende orderingång och vi har fokuserat på att avsluta ett antal större installationer. Integrationen mellan bolagen löper på väl, och vi har nu fullt ut integrerat våra respektive säljorganisationer. På marknaden har vi fokuserat på att saluföra den nya röntgenprodukten utanför Finland samt möjligheten till att kombinera våra olika produkter inom ramen för Det Digitala Sågverket.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ett bra kvartal i linje med föregående år. Orderingången för året är all-time-high och lönsamheten är fortsatt mycket god med en EBITDA marginal runt 30%. Under kvartalet erhölls den första ordern på det nyutvecklade POM-systemet ifrån franska DGA. POM står för ”Projectile Orientation Measurement” och är ett egenutvecklat system för automatisk mätning av en projektils anslagsvinkel. Detta system är avsett att användas vid certifiering av olika skyddsmaterial. I övrigt bestod både orderingång och utleverans till största del av TEMA mjukvara. Vi kan fortsatt se att den asiatiska marknaden växer.

Nettoomsättning och resultat

Fjärde kvartalet

Orderingången uppgick till 74,8 (35,3) Mkr och orderstocken uppgick per 31 december till 65,8 (36,9) Mkr. Nettoomsättningen ökade uppgick till 48,2 (43,3) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 59 (63) procent. Den lägre bruttomarginalen är beroende på ökad en försäljning av produkter med högre andel inköpt hårdvara. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,8 (7,0) Mkr. Det sämre resultatet är helt hänförligt till RemaSawcos svenska verksamhet. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 2,9 (1,9) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,6 (1,6) Mkr. Finansnettot försämrades med 0,6 Mkr till –1,0 (–0,4) Mkr, beroende på ökade lånekostnaden avseende förvärvet av RemaSawco OY. Skattekostnaden uppgick till plus 11,7 (11,4) Mkr beroende på aktiverade förlustavdrag.  Resultatet efter skatt för uppgick till 9,6 (16,1) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari – december 2018 

Orderingången uppgick till 163,1 (136,1) Mkr. Orderstocken uppgick per den 31 december till 65,8 (36,9) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 160,8 (133,6) Mkr. Ökningen beror helt på förvärvet av RemaSawco OY. Bruttomarginalen uppgick till 63 (64) procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, och förvärvskostnader av engångskaraktär uppgick 10,2 (8,5) Mkr. Förvärvskostnaderna om 1,8 Mkr redovisas under rubriken Övriga rörelsekostnader. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 10,3 (7,4) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 8,4 (6,1) Mkr. Finansnettot försämrades med 1,5 Mkr till –2,3 (–0,8) Mkr, beroende på ökade lånekostnaden avseende förvärvet av RemaSawco OY. Under perioden har en skatteintäkt avseende de svenska bolagen, om 13 Mkr bokats upp avseende  63 Mkr av det förlustavdrag som tidigare ej åsatts något värde. Den svenska verksamheten visade 2018 ett skattemässigt positivt resultat och resultatet förväntas vara fortsatt positivt de närmaste åren. Skattekostnaden uppgick till  plus 9,7 (11,4) Mkr.  Resultatet efter skatt uppgick till 5,5 (11,7) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 45,9 (8,2) Mkr varav 38,0 Mkr avser förvärv av Limab OY, 0,3 (0,3) Mkr avser avslutande tilläggsköpeskillingen avseende RemaSawco Norge, investeringar i inventarier om 1,5 (0,5) Mkr samt 6,1 (7,4) Mkr avser balanserade utvecklingskostnader. Den under november genomförda nyemissionen tillförde bolaget 60,2 Mkr efter emissionskostnader om 6,1 Mkr. Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick per den 31 december 2018 till 14,8 (9,3) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 december 2018 till 62 (67) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till –54,7 (–0,6) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,2 (0,1) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Bolaget har under kvartalet fokuserat på att förbereda produktportföljen till att bli komponenter i Det Digitala Sågverket. Fas 2 av samarbetet mellan RI.SE, Moelven och RemaSawco avslutades lyckosamt och Fas 3 har nu påbörjats.

Vidare pågår en sammanslagning av produktportföljerna hos respektive svenska och finska verksamheter för att skapa en ensad och enhetlig produktportfölj som kan marknadsföras globalt. Den finska röntgenavsyningsutrustningen har integrerats med svensk mjukvara för att bli certifierad för användning i svenska sågverk. Boardscannern har vidareutvecklats för den amerikanska marknaden och vi har betatestat vår nya optimeringsmjukvara för såglinjer hos kunder under perioden.

Motion Analysis

Motion Analysis driver till största del egenutveckling men även till viss del kundstyrd utveckling, då främst vad avser mjukvaran TrackEye. Under hösten erhöll vi en beställning ifrån den amerikanska armén som innefattar utveckling av TrackEye. Denna utveckling kommer senare att kunna integreras i övriga system för att på så sätt skapa mervärde och försäljning.

Ett viktigt exempel på egenutveckling som genomförts under sista kvartalet är det nya stödet för bildanalys och mätning i strömmande video. Denna utveckling stärker våra produkter inom deformationsanalys genom Digital Image Correlation (DIC), samt ger stora möjligheter till nya produktmoduler. TEMA fick en ny major-release, benämnd T2019, vilken även inkluderar en ny grafisk profil. Parallellt med utvecklingen av befintliga produkter investerar bolaget även i utveckling av en moderniserad infrastruktur, som bättre kan utnyttja senaste årens utveckling inom hårdvaru- och mjukvaruområdet.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,4 (2,8) Mkr och resultat efter skatt uppgick till 5,0 (1,5) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 66,0 (0,0) Mkr och avser i sin helhet förvärvet av samtliga aktier i Limab Oy. Förvärvet finansierades med ett kortfristigt banklån. I november genomförde bolaget en nyemission som tillförde bolaget 60,2 Mkr efter emissionskostnader. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 7,3 (0,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2018 till 121,5 (56,3) Mkr och soliditeten uppgick till 76 (80) procent.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 83 (68). Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 92.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 31 december 2018 till 89 207 818 st.

Närståendetransaktioner 
Återbetalning av lån om 8 miljoner kronor från bolagets tre största aktieägare har reglerats i den i november genomförda företrädesemissionen.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2019 kl.14.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Fortsatt stark orderingång, hittills under året har bolaget bland annat erhållit följande ordrar:

RemaSawco:
Hållanders sågverk 4,3 Mkr, SCA Munksunds sågverk 5,0 Mkr, Hilmer Andersson 4,1 Mkr samt Moelven Numedal 20 Mkr samt Holmen Timber Braviken 5,2 Mkr.

Motion Analysis:
Franska DGA 1,3 Mkr.

Redovisningsprinciper
Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från och med 1 januari 2018 har inte haft någon materiell inverkan på koncernens finansiella rapporter. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpades i 2017 års årsredovisning.

IFRS 9 tillämpas från 2018 och har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. För Image Systems-koncernen medför IFRS 9 inga förändringar avseende redovisning i och borttagande från Rapport över finansiell ställning. Däremot förändras klassificering och värdering av finansiella instrument. Vid första redovisningstillfället redovisas alla finansiella instrument till verkligt värde, vilket överensstämmer med IAS 39. Efter det första redovisningstillfället värderas finansiella tillgångar antingen till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via resultaträkningen eller verkligt värde via övrigt totalresultat. Vilken kategori en finansiell tillgång klassificeras till styrs dels av bolagets affärsmodell, samt dels av vilka kontraktsenliga kassaflöden bolaget kommer att erhålla från den finansiella tillgången. I kategorin upplupet anskaffningsvärde ingår kundfordringar, finansiella fordringar och likvida medel. I kategorin verkligt värde via resultaträkningen ingår derivat som inte används som säkringsinstrument, syntetiska optioner, tilläggsköpeskillingar och andra långfristiga värdepappersinnehav. Image Systems-koncernen har inga finansiella tillgångar i kategorin verkligt värde via övrigt totalresultat. Värdering av finansiella skulder är i huvudsak oförändrad jämfört med IAS 39. 

Enligt IFRS 9 fastställs fordringars nedskrivningsbehov baserat på förväntade kreditförluster, vilket främst berör Image Systems-koncernen avseende redovisning av kundförluster. Koncernens kundförluster har varit, och är även efter övergången till den nya standarden, ej materiella. Respektive dotterbolag tillämpar en egen nedskrivningsmodell för kundfordringar som baseras på antaganden och historisk information och har valt att tillämpa en förenklad nedskrivningsmodell.  Övergången till IFRS 9 har inte medfört några effekter i öppningsbalansen. 

IFRS 15 tillämpas från 2018 och behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt med kunder och försäljning av vissa icke-finansiella tillgångar. Den ersätter IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande tolkningar.

Den nya standarden innebär en ny modell för intäktsredovisning som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden samt att intäkten redovisas till ett belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot varan eller tjänsten. Övergången till IFRS 15 har inte medfört några väsentliga effekter på Image Systems-koncernens finansiella resultat och ställning. Inga jämförelsetal har därför räknats om och därmed lämnas ingen upplysning om övergångsbrygga.  

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 är en ny redovisningsstandard för leasingkontrakt och den största  påverkan är relaterad till redovisningen för leasetagare som kommer att förändras såtillvida att leasingkontrakt kommer att redovisas i balansräkningen. För Image Systems koncernen innebär en förändrad redovisning av hyreskontrakt avseende lokaler, tjänstebilar och andra leasingobjekt. Implementeringen av den nya standarden medför ökade tillgångar och räntebärande skulder i balansräkningen. Vilket därigenom påverkar den finansiella nettoställningen. Den kommer även få en positiv inverkan på rörelseresultatet i resultaträkningen baserat på att en del av leasingkostnaderna redovisas i som en räntekostnad i finansnettot. I kassaflödesanalysen fördelas leasingbetalningarna mellan erlagda räntor inom det operativa kassaflödet och amortering av leasingskulder inom finansieringsverksamheten. Detta innebära således en positiv effekt på det operativa kassaflödet. IFRS 16 tillämpas retroaktivt utan omräkning av jämförelsetal. Den ingående balansen för 2019 har räknats om i enlighet med den nya standarden. För leasingavtal som tidigare klassificerats som operativa leasingavtal med Image Systems koncernen som leasetagare redovisas en leasingskuld till nuvärdet av framtida leasingbetalningar, uppgående till 14,4 Mkr per den 1 januari 2019. Tillgången redovisas till samma belopp som leasingskulden, därmed presenteras ingen övergångseffekt i eget kapital. (se vidare tabell sidan 11.)

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 9 och relevanta avstämningar finns på sidan 11.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t.ex. risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2017. En tillkommande risk under 2018 är förvärvet av Limab OY i Finland. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Linköping den 8 februari 2019


Styrelsen
Kommande rapporteringstillfällen: 

Årsredovisning 2018                                  April 2019
Delårsrapport januari-mars 2019               7 maj 2019
Årsstämma                                                 7 maj 2019
Delårsrapport april-juni 2019                      23 augusti 2019
Delårsrapport juli-september 2019             7 november 2019
Bokslutskommuniké 2019                          14 februari 2020

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 februari 2019 klockan 12.30.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041.
Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive