BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Image Systems AB (publ)

Press Release – Regulatory
Fjärde kvartalet oktober-december januari-december 2022
 • Orderingången uppgick till 41,8 (51,7) Mkr.
 • Nettoomsättningen uppgick till 55,9 (44,2) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 66 (70) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 9,3 (7,5) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (0,03) kr
 • Orderingången uppgick till 189,0
  (182,8) Mkr.
 • Nettoomsättningen uppgick till 180,2 (158,7) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69
  (68) procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 28,4 (19,4) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,00) kr.

Finansiell översikt

okt-dec 2022 okt-dec 2021 helår
2022
helår 2021
Orderingång, Mkr 41,8 51,7 189,0 182,8
Orderstock, Mkr 81,9 72,0 81,9 72,0
Nettoomsättning, Mkr 55,9 44,2 180,2 158,7
Bruttomarginal, % 66 70 69 68
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, Mkr 9,3 7,5 28,4 19,4
EBIDTA-marginal, % 17 17 16 12
Rörelseresultat EBIT, Mkr 4,6 2,9 9,1 0,8
Resultat efter skatt, Mkr 4,5 2,6 8,6 0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 13,0 7,6 26,7 15,7
Soliditet, % 63 58 63 58
Medelantalet anställda 69 81 72 82
Resultat per aktie 0,05 0,03 0,10 0,00

VD KOMMENTAR

Det fjärde kvartalet är ett starkt avslut på ett år som bäst kännetecknas av förbättringar, ökad lönsamhet och investeringar i tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 26 procent med en bibehållen EBITDA-marginal på 17 pro-cent. Detta är det åttonde kvartalet i rad med förbättrade marginaler och tillväxt på rullande 12 månader.

2022 utgör grunden för fortsatt tillväxt
Under 2022 har koncernen genomfört genomgripande förändringar i produktutbud, organisation och affärs-modeller. Vi har lyckats med allt detta samtidigt som vi redovisar försäljningstillväxt och marginalförbättringar. Omsättningen ökade med drygt 13 procent, medan rörelsemarginalen EBITDA förbättrades med fyra procentenheter till 16 procent. Vi ser tydligt resultatet av det stora engagemang för kundvärde och fokus på effektivitet som finns inom hela koncernen.

Det kassaflöde som koncernen genererat under året skall vi använda till fortsatta investeringar i produktutveckling, effektivitet, tillväxt och marginalförbättring.

Industrins växande behov att effektivisera
Affärsområde RemaSawco har under året genomfört omfattande förändringar för att renodla och effektivisera produktutbudet samt förbättra servicenivån för kunderna. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Omsättningen 2022 ökade 9 procent medan EBITDA-marginalen förbättrades med 1,4 procentenheter. RemaSawco, som nu har en relevant och effektiv produktportfölj, fortsätter sin förändringsresa, nu med fokus på att hjälpa kunderna att bibehålla kostnadseffektivitet i produktionen. Vi ser ett växande behov av tillgång till noggranna mätdata för att kunna fatta korrekta beslut och vi hjälper våra kunder att digitalisera och optimera sina verksamheter.

Sågverksindustrin som gått på högvarv under en längre tid upplever en inbromsning i efterfrågan, vilket skapar viss oro på kort sikt. Tack vare den renodling av produktportföljen som vi gjort är det vår bedömning att vi går in i 2023 med goda förutsättningar för RemaSawco. Genom ökad satsning på supporttjänster vill vi skapa en ökad kundnöjdhet och ett jämnare intäktsflöde över tid. Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra uppgraderings-tjänster.

Affärsområde Motion Analysis visar en försäljningsökning om cirka 37 procent för helåret 2022. Det är också glädjande att notera den höga orderingången för fjärde kvartalet. Försäljningen har ökat i takt med att marknaden efter långa nedstängningar öppnat upp, vilket ger möjlighet att åter besöka kunderna. Våra kunder finns inom såväl försvarsindustrin som inom andra industrier med höga krav på noggrannhet. Vi har under året sett ett generellt växande behov av de kundvärden som våra lösningar skapar och vi bedömer att vårt marknads-segment har fortsatt god tillväxtpotential.

Motion Analysis redovisar en marginalförbättring om drygt 10 procentenheter för helåret. Bruttomarginalen ligger på nivåer över 90 procent.

Som ledande leverantör på nischade marknader ser Motion Analysis goda möjligheter till ytterligare tillväxt och ökar takten i planerad produktutveckling. Samtidigt finns ambitionen att öka andelen prenumerationsbaserade intäkter.

Går in i ett nytt år med höga ambitioner
Jag är stolt över vad vi levererat 2022, vilket skapat en stark bas för vår fortsatta tillväxtresa. Organisationen är väl anpassad till både marknadsförutsättningar och trender och jag känner mig fortsatt trygg med vår strategi och vår målsättning att skapa ett ”Centre of excellence” inom beröringsfri mätteknik.

Efter ett år med stora förändringar fortsätter vi att utveckla produktutbudet. Samtidigt fokuserar vi på att utveckla affärsmodellen mot högre andel återkommande intäkter för att också på lång sikt kunna leverera på våra finansiella mål.

Johan Friberg, VD och koncernchef

KONCERNENs Utveckling under FJÄRDE kvartalet
Orderingång, omsättning och resultat

Orderingången uppgick till 41,8 (51,7) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 december 2022 till 81,9 (72,0) Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 55,9 (44,2) Mkr, varav 1,9 (1,6) Mkr avser aktiverade utvecklingsutgifter inom båda affärsområdena.

Bruttomarginalen uppgick till 66 (70) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 9,3 (7,5) Mkr. Övriga externa kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket främst förklaras av kostnader i samband med pågående organisationsförändringar inom RemaSawco samt ökade konsultkostnader. Resekostnaderna har under kvartalet ökat jämfört med tidigare år.

Avskrivningarna uppgick till -4,7 (-4,6) Mkr. Finansnettot uppgick till -0,3 (-0,5) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (2,6) Mkr.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 2,4 (1,9) Mkr, varav 1,9 (1,6) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Det operativa kassaflödet under kvartalet uppgick till 10,6 (5,7) Mkr. Soliditeten uppgick per 31 december 2022 till 63 (58) procent. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,0 (0,2) ggr.

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 31 december 2022 till 38,2 (22,6) Mkr.

KONCERNENS UTVECKLING UNDER HELÅRET

Orderingången uppgick till 189,0 (182,8) Mkr. Orderstocken uppgick per 31 december 2022 till 81,9 (72,0) Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 180,2 (158,7) Mkr, varav 9,1 (6,5) Mkr avser aktiverade utvecklingsutgifter. Nettoomsättningen påverkades positivt av kundrelaterade valutakursdifferenser med cirka 800 Tkr.

Aktivering av utvecklingsprojekt sker inom båda affärsområdena.

Bruttomarginalen uppgick till 69 (68) procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till 28,4 (19,4) Mkr. Föregående år belastades rörelseresultatet av en engångspost om 1,4 Mkr för pensionskostnader inom RemaSawco. Avskrivningarna uppgick till
-19,3 (-18,6) Mkr. Finansnettot uppgick till -1,1 (-1,3) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 (0,1) Mkr.

Koncernens utveckling rullande 12 månader

Koncernens resultatutveckling har varit positiv under flera kvartal och är ett kvitto på styrkan i vår strategi och stärker vår beslutsamhet att fortsätta arbeta i samma riktning. Vi kan nu konstatera att vi för helåret 2022 överträffat vårt långsiktiga finansiella mål om 15 procent EBITDA-marginal. För att det långsiktiga målet ska vara uppfyllt ska det bestå över tid. Styrelsen har påbörjat översyn av de finansiella målen för koncernen.

RemaSawco

RemaSawco levererar mät- och optimeringssystem till sågverksindustrin. Produktsortimentet, som bygger på egenutvecklade mätprodukter och mjukvara, hanterar allt från timmerintag, timmersortering, såglinje och brädhantering till moderna automationslösningar.

Utveckling under fjärde kvartalet

RemaSawco levererar ett kvartal som är i linje med våra förväntningar och vi har slutfört flertalet leveranser under kvartalet. Trots massiva omstöpningar i bolaget under året är orderingången i paritet med föregående år och resultatet förbättrat. Fjärde kvartalets resultat är något lägre än föregående år, men på helåret är både nettoomsättning och rörelseresultatet EBITDA förbättrade jämfört med föregående år. Under kvartalet har RemaSawcos försäljningsansträngningar inriktats på uppgraderingsprogram av äldre produkter.

Efterfrågan på sågade trävaror har sjunkit som en konsekvens av den svaga utvecklingen av byggindustrin. Många sågverk har infört temporära produktionsstopp för att hålla lagren av trävaror på väl avvägda nivåer. Vi bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt avvaktande en tid, men att den successivt kommer tillbaka. Vi kan notera att stora delar av våra kunder genomför uppgraderingar av äldre produkter samt fokuserar på utökade och förbättrade servicekoncept.

RemaSawco har nu genomfört den organisationsförändring som beslutades och kommunicerades under första kvartalet. Att fokusera på lönsamma produkter och stärka servicenivån mot våra kunder är fortfarande viktiga hörnstenar i RemaSawcos strategi, vilket resulterat i förbättrad nettoomsättning och rörelseresultatet EBITDA. Målet är att skapa skalbarhet och att utveckla nyckelförmågor för digitalisering och optimering av sågverk och dess processer.

Mkr okt-dec 2022 okt-dec  2021 Helår
2022
Helår
2021
Orderingång, Mkr 27,9 43,5 151,8 155,6
Nettoomsättning, Mkr 44,9 38,7 141,9 130,3
EBITDA, Mkr 6,7 8,1 17,8 14,4
EBITDA-marginal, % 14,9 20,9 12,5 11,1

Produktutveckling

RemaSawco arbetar fortlöpande med att modernisera produktportföljen. Äldre produkter fasas successivt ut till förmån för
nya innovativa produkter och produktförbättringar. Under kvartalet har utvecklingen koncentrerats kring tre huvudområden; harmonisering av funktionalitet, användargränssnitt samt produktuppgraderingar. RemaSawco har även utvecklat förbättringar i serviceerbjudandet som kommer att erbjudas till kund under 2023.  

Under kvartalet har bolaget lanserat tre större uppgraderingar av produkterna Boardscanner-Q, RS-Opt samt den nya mätramen RS-LogScanner 3D.

Motion Analysis

Motion Analysis Systems erbjuder sina kunder mjukvara för att analysera höghastighetsfilm och är världsledande inom denna nisch. Mjukvaran säljs under produktnamnen TEMA och TrackEye där TEMA har huvuddelen av sina kunder inom den civila sektorn och TrackEye inom försvarsrelaterad provning eller inom flygindustrin.

Utveckling under fjärde kvartalet

Motion Analysis levererar ett starkt kvartal med en kraftigt ökad försäljning jämfört med föregående år. Bolaget har nu tagit igen det försäljningstapp som uppkom i och med Covid-19 pandemin och effekter av ett minskat resande. Tillväxten för Motion Analysis försäljningsvolym på helåret är 37 procent samtidigt som en marginalförbättring sker med drygt tio procentenheter till strax under 40 procent EBITDA. En betydande del av orderingången under kvartalet härrör ifrån den asiatiska marknaden och på helåret är orderingången jämnt fördelad mellan Asien, Europa och Amerika.

Mkr okt-dec 2022 okt-dec  2021 Helår
2022
Helår
2021
Orderingång, Mkr 13,9 8,2 37,2 27,2
Nettoomsättning, Mkr 11,0 5,5 38,3 28,4
EBITDA, Mkr 4,0 0,3 15,2 8,3
EBITDA-marginal, % 36,4 5,5 39,7 29,2

Produktutveckling

Årets huvudrelease av TEMA släpptes i december. De nya funktionerna medför en automatisering och kraftig förenkling av arbetsflödet för våra kunder. Utvecklingen av vår nya mjukvaruplattform fortsätter där den första DIC applikationen närmar sig verifieringsfas. Bolaget har under kvartalet påbörjat utvecklingen av en molnlösning för att förenkla försäljning, licensiering samt leverans.

övrig information

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 1,0 (0,8) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-1,0) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 19,1 (6,8) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per den 31 december 2022 uppgick till 0,3 (0,2) Mkr. Moderbolagets eget kapital uppgick per den 31 december 2022 till 105,6 (139,6) Mkr och soliditeten uppgick till 98 (94) procent.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Emilien Saindon har utsetts till vice VD för koncernen Image Systems AB.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 72 (82). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 69.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 december 2022 till 89 207 818.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2023 kl.14.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping. Årsredovisningen för 2022 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på företagets hemsida under vecka 15.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 14 och relevanta avstämningar finns på sidan 13.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2021. Inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Finansiell kalender

Årsredovisningen 2022 finns          vecka 15 2023

tillgänglig på bolagets webplats

Delårsrapport januari-mars 2023  4 maj 2023

Årsstämma 2023                              4 maj 2023

Delårsrapport april-juni 2023         23 augusti 2023

Delårsrapport juli-september 2023 10 november 2023

Bokslutskommuiké 2023 9 februari 2024

Långsiktiga finansiella mål

Image Systems har som målsättning att skapa långsiktig värdetillväxt för sina aktieägare. För att uppnå detta har styrelsen fastställt långsiktiga finansiella mål:

EBITDA              >15%

Soliditet              >50%

Utdelning           20% av vinst efter skatt

Linköping den 10 februari 2023

Styrelsen


Denna information är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-10 08:00 CET.

Latest Press releases

 • Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller beställning från Vida på drygt 4,1 MSEK

  Read Press Release
 • Image Systems' business area RemaSawco receives an order from Vida for just over SEK 4.1 million

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Fortsatt effektivisering ger resultat

  Read Press Release
 • – Regulatory

  Continued streamlining yields results

  Read Press Release
Press Release Archive